Umowa współpracy (B2B) i ogólne warunki handlowe

Agencja eCommerce, Marius Johannes Kuc

Bessemerstraße 82, 10 OG SÜD, 12103 Berlin-Tempelhof

Telefon: +49 30 577 12 726

E-mail: info@agencja-e-commerce.pl

Oferta Agencji eCommerce skierowana jest wyłącznie do firm (B2B)


1. Postanowienia ogólne


1.1. Agencja eCommerce zwana dalej wykonawcą dostarcza usługi w zakresie technologii informatycznych oraz komponentów sprzętowych i programowych zgodnie z indywidualnym porozumieniem o gwarantowanym poziomie usług na rzecz klienta zwanego dalej zleceniodawcą.


1.2. Niniejsze ogólne warunki handlowe zwane dalej OWH mają zastosowanie do wszystkich bieżących i przyszłych usług świadczonych przez Agencję eCommerce na rzecz zleceniodawcy, nawet jeśli w indywidualnych przypadkach nie ma wyraźnego do nich odniesienia w momencie zawarcia umowy. Regulamin zleceniodawcy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy został zaakceptowany na piśmie przez Agencję eCommerce.


2. Zakres usług


2.1. Dokładny zakres usług wykonawcy jest określony w odpowiedniej umowie (pisemnej lub ustnej) ze zleceniodawcą o ile nie innego rozwiązania współpracy. Wykonawca będzie świadczył usługi w standartowych godzinach pracy. Wykonawca zapewni świadczenie i dostępność usług zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawcą.


2.2. Podstawą urządzeń i technologii wykorzystywanych do świadczenia usług przez wykonawcę są jakościowe i ilościowe wymagania zleceniodawcy dotyczące wydajności, określone na podstawie informacji dostarczonych przez zleceniodawcę. Jeżeli konfiguracja zleceniodawcy wymaga zmiany usług lub zastosowanej technologii, wykonawca złoży odpowiednią ofertę na żądanie zleceniodawcy.


2.3. Wykonawca jest uprawniony do zmiany obiektów wykorzystywanych do świadczenia usług według własnego uznania, jeśli nie należy spodziewać się pogorszenia jakości usług.


2.4. Usługi świadczone przez wykonawcę, z których korzysta zleceniodawca poza odpowiednio uzgodnionym zakresem usług, będą wynagradzane przez zleceniodawcę na podstawie rzeczywistych wydatków osobowych i materiałowych według stawek obowiązujących wykonawcę w każdym przypadku. Obejmuje to w szczególności usługi poza zwykłymi godzinami pracy wykonawcy, analizę i eliminację usterek i błędów spowodowanych niewłaściwą obsługą lub obsługą przez zleceniodawcę lub innymi okolicznościami, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Podobnie usługi szkoleniowe zasadniczo nie są zawarte w usługach i wymagają oddzielnej umowy.


2.5. Jeżeli wykonawca organizuje usługi osób trzecich na żądanie zleceniodawcy, umowy te będą zawierane wyłącznie między zleceniodawcą a osobą trzecią zgodnie z odpowiednimi warunkami strony trzeciej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za usługi świadczone przez niego samego.


3. Zobowiązania zleceniodawcy dotyczące współpracy


3.1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wspierania wszelkich środków niezbędnych do świadczenia usług przez wykonawcę. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków, które są niezbędne do realizacji umowy i które nie są objęte zakresem usług wykonawcy.


3.2. Jeżeli usługi są świadczone na miejscu w siedzibie zleceniodawcy, zleceniodawca zapewni nieodpłatnie elementy sieci, przyłącza, prąd zasilający, w tym kompensację napięcia szczytowego, zasilanie awaryjne, miejsca parkingowe dla personelu oraz odpowiednią ilość miejsc pracy i infrastrukturę wymaganą do świadczenia usług przez wykonawcę w zakresie i jakości wymaganej przez wykonawcę (np. klimatyzacja). W każdym przypadku zleceniodawca jest odpowiedzialny za zgodność z wymaganiami przez danego producenta do działania sprzętu. Zleceniodawca musi również zapewnić bezpieczeństwo pomieszczenia i budynku, w tym ochronę przed wodą, ogniem i dostępem osób nieupoważnionych. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za specjalne środki ostrożności (np. bezpieczeństwa danych osobowych) na swoim terenie. Zleceniodawca nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek instrukcji pracownikom wykonawcy i będzie składał wszelkie wnioski dotyczące świadczenia usług wyłącznie do osoby kontaktowej wyznaczonej przez wykonawcę.


3.3. Zleceniodawca dostarczy wszelkie informacje, dane i dokumenty wymagane przez wykonawcę do realizacji zamówienia w uzgodnionych terminach i na własny koszt w formie wymaganej przez wykonawcę oraz wesprze wykonawcę na żądanie w analizie i rozwiązywaniu problemów przy realizacji zleceń i koordynacji usług. Zmiany w procesach pracy zleceniodawcy, które mogą spowodować zmiany w usługach świadczonych przez wykonawcę na rzecz zleceniodawcy wymagają uprzedniej konsultacji z wykonawcą w zakresie ich skutków technicznych i handlowych.


3.4. O ile nie jest to wyraźnie włączone w zakres usług wykonawcy, zleceniodawca zapewni połączenie sieciowe na własne ryzyko i koszt.


3.5. Zleceniodawca zobowiązany jest do poufnego traktowania haseł i logowań wymaganych do korzystania z usług przez wykonawcę.


3.6. Zleceniodawca dodatkowo przechowuje dane i informacje przekazane wykonawcy, aby mogły one zostać zrekonstruowane w dowolnym momencie w przypadku utraty lub uszkodzenia.


3.7. Zleceniodawca zobowiązany jest do wywiązania się ze wszystkich ciążących na nim obowiązków współpracy w taki sposób, aby wykonawca nie był blokowany w świadczeniu usług. Zleceniodawca zapewnia, że wykonawca i/lub osoby trzecie zlecone przez wykonawcę mają niezbędny dostęp do pomieszczeń zleceniodawcy w celu świadczenia usług.
Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jego zaangażowani w wykonanie umowy pracownicy lub osoby trzecie przez niego wynajęte uczestniczą odpowiednio w wykonywaniu umowy.


3.8. Jeżeli zleceniodawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań do współpracy w uzgodnionych terminach lub w przewidzianym zakresie, usługi świadczone przez wykonawcę uważa się jednak za wykonane zgodnie z umową pomimo możliwych ograniczeń.
Rozkłady usług, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostają odroczone w rozsądnym zakresie. Zleceniodawca wynagrodzi odrębnie dodatkowe wydatki i/lub koszty poniesione przez wykonawcę według stawek obowiązujących wykonawcę.


3.9. Zleceniodawca zapewnia, że jego pracownicy i osoby trzecie, którym zostały zlecone dodatkowe usługi, ostrożnie obchodzą się z urządzeniami i technologiami wykorzystywanymi przez wykonawcę, a także wszelkimi dostarczonymi mu aktywami; Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec wykonawcy za wszelkie szkody.


3.10. O ile nie uzgodniono inaczej, zleceniodawca zapewnia niezbędną infrastrukturę i współpracuje bezpłatnie.


4. Personel


4.1. Jeżeli, zgodnie z umowami zawartymi między stronami, pracownicy zleceniodawcy zostaną przejęci przez wykonawcę, należy zawrzeć odrębną pisemną umowę.


5. Prośby o zmianę


5.1. Obie strony umowy mogą zażądać zmiany zakresu usług w dowolnym momencie ("Żądanie zmiany"). Pożądana zmiana musi jednak zawierać dokładny opis tej zmiany, przyczyny zmiany, wpływ na harmonogram i koszty, aby umożliwić adresatowi wniosku o zmianę odpowiednią ocenę. Wniosek o zmianę staje się wiążący dopiero po prawnie ważnym podpisie obu umawiających się stron.


6. Zakłócenia w działaniu


6.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z umową. Jeżeli wykonawca nie świadczy usług w zamierzonym terminie lub tylko nieadekwatnie, tj. ze znacznymi odchyleniami od uzgodnionych standardów jakości, wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego rozpoczęcia usuwania wady i świadczenia swoich usług prawidłowo i bez wad w rozsądnym terminie poprzez powtórzenie danych usług lub przeprowadzenie niezbędnych prac naprawczych według własnego uznania.


6.2. Jeżeli wadliwość wynika z postanowienia lub współpracy zleceniodawcy lub z naruszenia zobowiązań zleceniodawcy zgodnie z punktem 3.9, wszelkie zobowiązania do bezpłatnego usunięcia wady są wykluczone. W takich przypadkach usługi świadczone przez wykonawcę uważa się jednak za wykonane zgodnie z umową pomimo ewentualnych ograniczeń. Na żądanie zleceniodawcy wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego usunięcia wady.


6.3. Zleceniodawca wspiera wykonawcę w usunięciu wady i udziela wszelkich niezbędnych informacji. Wady, które wystąpiły, muszą być niezwłocznie zgłoszone przez zleceniodawcę wykonawcy na piśmie lub pocztą elektroniczną. Dodatkowe wydatki poniesione w związku z rozwiązywaniem problemów z powodu opóźnionego powiadomienia ponosi zleceniodawca.


6.4. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkich dostaw sprzętu lub oprogramowania od wykonawcy dla zleceniodawcy. Okres gwarancji na takie dostawy wynosi 12 miesięcy od przekazania. Zgodnie z §§ 476 477 niemiecki kodeks cywilny "Domniemanie wadliwości" jest wykluczone za obopólną zgodą. W przypadku wszelkich produktów sprzętowych lub programowych osób trzecich dostarczonych zleceniodawcy przez wykonawcę, odpowiednie warunki gwarancji producenta tych produktów mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego punktu. Do czasu dokonania pełnej płatności wykonawca zachowuje prawo własności do wszystkich dostarczonych przez siebie produktów sprzętowych i programowych.


7. Kara umowna


7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania stopni realizacji i terminów określonych w umowie zgodnie z priorytetami. W przypadku przekroczenia przez wykonawcę terminów określonych w umowie, wykonawca zapłaci zleceniodawcy kary za godzinę lub jej część przekroczenia do czasu faktycznej realizacji.

Wyżej wymienione kary rocznie są ograniczone do 20% całkowitego rocznego wynagrodzenia. Dochodzenie dalszego roszczenia odszkodowawczego, chyba że w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, jest wykluczone.

W przypadku wystąpienia przekroczeń karnych należy niezwłocznie poinformować wykonawcę o nich na piśmie.


8. Odpowiedzialność


8.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zleceniodawcy wyłącznie za szkody w sposób oczywisty spowodowane przez niego w przypadku rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również odpowiednio szkód wyrządzonych przez osoby trzecie zaangażowane przez wykonawcę. W przypadku zawinionego uszczerbku na zdrowiu wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń.


8.2. Odpowiedzialność za szkody pośrednie - takie jak utrata zysków, koszty związane z przerwą w działalności, utratą danych lub roszczenia osób trzecich - jest wyraźnie wykluczona.


8.3. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się zgodnie z przepisami ustawowymi, ale najpóźniej po upływie roku od wiadomości o szkodzie i stronie poszkodowanej.


8.4. Jeśli wykonawca wykonuje pracę z pomocą osób trzecich i w tym kontekście roszczenia z tytułu gwarancji i / lub odpowiedzialności powstają wobec tych osób trzecich, wykonawca przenosi te roszczenia na zleceniodawcę.


8.5. Jeżeli kopia zapasowa danych jest wyraźnie uzgodniona jako usługa, odpowiedzialność za utratę danych nie jest wyłączona w odstępstwie od punktu 8.2, ale za przywrócenie danych ograniczone do maksymalnie 10% kwoty zamówienia na roszczenie i maksymalnie do 15 000 EUR,-. Dalsze roszczenia gwarancyjne i odszkodowawcze zleceniodawcy niż wymienione w niniejszej umowie - niezależnie od podstawy prawnej - są wykluczone.


9. Wynagrodzenie


9.1. Wynagrodzenie i warunki do zapłaty przez Klienta wynikają z umowy.


9.2. Czasy podróży pracowników wykonawcy uważa się za godziny pracy. Czas podróży będzie wynagradzany w wysokości uzgodnionej stawki godzinowej. Powyższe stawki zmieniają się zgodnie z klauzulą przesuwania cen w pkt 9.5. Ponadto koszty podróży i wszelkie koszty zakwaterowania zostaną zwrócone przez zleceniodawcę zgodnie z rzeczywistymi wydatkami. Zwrot kosztów podróży i kosztów dodatkowych następuje po przedstawieniu dokumentów uzupełniających.


9.3. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do uzależnienia świadczenia usług od zapewnienia zaliczek lub dostarczenia przez zleceniodawcę innych zabezpieczeń do odpowiedniej wysokości.


9.4. O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, jednorazowe wynagrodzenie po wykonaniu usługi, wynagrodzenie bieżące będzie naliczane tygodniowo z góry. Faktury wystawione przez wykonawcę płatne są nie później niż 7 dni od dnia otrzymania faktury bez żadnych potrąceń. W przypadku faktur częściowych analogicznie obowiązują warunki płatności określone dla całego zamówienia. Płatność uważa się za dokonaną w dniu, w którym wykonawca może nią rozporządzać. Jeżeli zleceniodawca zalega z płatnościami, wykonawca jest uprawniony do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę oraz wszelkich kosztów niezbędnych do ich pobrania. W przypadku, gdy opóźnienie zleceniodawcy przekroczy 14 dni, wykonawca będzie uprawniony do zaprzestania świadczenia wszelkich usług. Ponadto wykonawca jest uprawniony do natychmiastowego pobrania wynagrodzenia za wszystkie już wykonane usługi, niezależnie od terminów płatności.


9.5. Wynagrodzenie bieżące opiera się na wynagrodzeniu układowym pracownika firm w zakresie usług w zakresie automatycznego przetwarzania danych i technologii informatycznych na poziomie doświadczenia dla działalności specjalistycznej.


9.6. Zleceniodawca może jedynie potrącić roszczenie wzajemne uznane przez wykonawcę lub prawnie ustanowione. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo zatrzymania wynagrodzenia.


9.7. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające ze stosunku umownego, ponosi ze swojej strony zleceniodawca.


10. Siła wyższa


10.1. W zakresie i tak długo, jak zobowiązania wynikające z działania siły wyższej, takie jak wojna, terroryzm, klęski żywiołowe, blokada pandemiczna, pożar, strajk, lokaut, embargo, interwencja Państwa, awaria zasilania, awaria środków transportu, awaria sieci telekomunikacyjnych lub linii danych, zmiany w prawie wpływające na usługi po zawarciu umowy lub inna niedostępność produktów niespełnionych w terminie lub niespełnionych prawidłowo , nie stanowi to naruszenia umowy.


11. Prawa użytkowania oprogramowania i dokumentów


11.1. O ile oprogramowanie jest dostarczane zleceniodawcy przez wykonawcę lub zleceniodawca ma możliwość korzystania z oprogramowania w ramach usług, zleceniodawca ma prawo do niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa, ograniczonego do okresu obowiązywania umowy, do korzystania z oprogramowania w niezmienionej formie.


11.2. W przypadku korzystania z oprogramowania w sieci wymagana jest licencja dla każdego równoczesnego użytkownika. W przypadku korzystania z oprogramowania na "komputerach autonomicznych" wymagana jest licencja na każdy komputer.


11.3. W przypadku oprogramowania stron trzecich dostarczonego zleceniodawcy przez wykonawcę, odpowiednie warunki licencyjne producenta tych produktów oprogramowania mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego punktu.


11.4. O ile nie zostanie zawarta odrębna umowa, żadne dalsze prawa do oprogramowania nie zostaną przeniesione na zleceniodawcę.

Nie ma to wpływu na prawa Klienta zgodnie z §§ 40(d), 40(e) niemiecka ustawa o prawach autorskich.


11.5. Wszystkie dokumenty dostarczone zleceniodawcy przez wykonawcę, w szczególności dokumentacja dotycząca oprogramowania, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żaden sposób odpłatnie lub nieodpłatnie.


11.6. Oprogramowanie Open Source dostarczone i zmodyfikowane przez wykonawcę może być swobodnie rozpowszechniane, kopiowane i modyfikowane zgodnie z postanowieniami licencji GPL: odpłatnie lub nieodpłatnie.


12. Czas trwania umowy


12.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą dostarczenia OWH za pomocą linku zleceniodawcy i obowiązuje na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez dowolną ze stron z zastrzeżeniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 4 tygodnie, ale najwcześniej na koniec miesiąca. Rozwiązanie zobowiązania umownego może odbyć się pocztą elektroniczną na adres info@e-commerce-agentur.eu lub listownie na adres eCommerce Agentur Bessemerstraße 82, 10 OG SÜD, 12103 Berlin.


12.2. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy przedwcześnie w przypadku ważnego powodu. Ważny powód istnieje w szczególności w przypadku, gdy któraś ze stron narusza istotne zobowiązania wynikające z umowy pomimo pisemnego ostrzeżenia i groźby rozwiązania umowy lub jeżeli wobec drugiej strony złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub inne postępowanie upadłościowe, wszczęto je lub odrzucono z powodu braku aktywów lub jeżeli usługi drugiej strony są utrudnione lub uniemożliwione przez okres dłuższy niż sześć miesięcy w wyniku działania siły wyższej.


12.3. Ponadto wykonawca jest uprawniony do przedterminowego rozwiązania umowy z ważnego powodu, jeżeli istotne parametry świadczenia usług uległy zmianie i nie można już oczekiwać, że wykonawca będzie kontynuował świadczenie usług z ekonomicznego punktu widzenia z tego powodu.


12.4. Po rozwiązaniu umowy zleceniodawca niezwłocznie zwróci wykonawcy wszystkie dokumenty i dokumentację dostarczone mu przez Wykonawcę.


12.5. Na żądanie wykonawca będzie wspierał zleceniodawcę po zakończeniu umowy według odpowiednich stawek godzinowych mających zastosowanie do wykonawcy w zwrocie usług lub osobie trzeciej.


13. Ochrona danych / poufność


13.1. Przetwarzając dane osobowe, Wykonawca przestrzega przepisów ustawy (RODO), niemieckiej ustawy o telekomunikacji (TKG) i niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) oraz podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony danych w obszarze odpowiedzialności wykonawcy.

W szczególności wykonawca zobowiązuje swoich pracowników do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


14. Poufność


14.1. Każda ze stron umowy zapewnia drugą stronę, że będzie traktować wszystkie tajemnice handlowe ujawnione jej przez drugą stronę w związku z niniejszą umową i jej realizacją jako takie i nie udostępni ich osobom trzecim, chyba że są one powszechnie znane lub odbiorcy wcześniej bez obowiązku zachowania poufności były znane, lub zostały przekazane lub udostępnione odbiorcy przez osobę trzecią bez obowiązku zachowania poufności, lub zostały w sposób oczywisty niezależnie opracowane przez odbiorcę lub mają zostać ujawnione ze względu na prawnie wiążącego urzędnika lub sąd decyzyjny.


14.2. Podwykonawcy związani z wykonawcą nie są uważani za osoby trzecie, o ile podlegają obowiązkowi zachowania poufności odpowiadającemu temu punktowi.


15. Postanowienia różne


15.1. Umawiające się strony wyznaczają w umowie kompetentnych pracowników, którzy mogą podejmować lub inicjować niezbędne decyzje.


15.2. W okresie obowiązywania umowy i do 3 lat po zakończeniu umowy, zleceniodawca nie będzie werbował pracowników zatrudnionych przez wykonawcę do świadczenia usług samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich. Zleceniodawca zobowiązuje się, za każdy przypadek naruszenia na rzecz wykonawcy, karę umowną w wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto, które dany pracownik ostatnio otrzymał od wykonawcy, ale co najmniej wynagrodzenia układowego pracownika firm w zakresie usług w zakresie automatycznego przetwarzania danych i technologii informatycznych na poziomie doświadczenia dla działań specjalnych.


15.3. Zmiany i uzupełnienia umowy muszą być dokonane na piśmie. Dotyczy to również zniesienia tego wymogu formalnego.


15.4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień umowy jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim ważnym postanowieniem, które jest najbliższe ekonomicznemu celowi nieważnej lub niewykonalnej klauzuli.


15.5. Jakiekolwiek rozporządzanie prawami lub obowiązkami wynikającymi z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony umowy. Wykonawca jest jednak uprawniony do przeniesienia umowy na spółkę powiązaną z wykonawcą na podstawie prawa grupowego nawet bez zgody Zleceniodawcy.


15.6. O ile nie uzgodniono inaczej, przepisy ustawowe obowiązujące między przedsiębiorcami mają zastosowanie wyłącznie zgodnie z prawem niemieckim, nawet jeśli zamówienie jest realizowane za granicą. W przypadku wszelkich sporów uznaje się, że właściwość miejscowa sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności wykonawcy została uzgodniona wyłącznie.

Miejscem jurysdykcji jest Berlin, chyba że zostanie ono zmienione za obopólną zgodą.