Polityka prywatności

Wprowadzenie i przegląd

Napisaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie danych (wersja 21.01.2022-311893761), aby wyjaśnić Państwu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi, które dane osobowe (w skrócie dane) my jako administratorzy – i podmioty przetwarzające, którym zlecaliśmy (e.B. dostawcy) – przetwarzamy i jakie są dostępne opcje wglądu do swoich danych. Użyte terminy należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.
W skrócie: Kompleksowo informujemy Cię o danych, które przetwarzamy na Twój temat.

Oświadczenia o ochronie prywatności zazwyczaj brzmią bardzo technicznie i używają terminów prawnych. Z drugiej strony niniejsza polityka prywatności ma na celu opisanie najważniejszych rzeczy w sposób jak najprostszy i przejrzysty. O ile sprzyja to przejrzystości, terminy techniczne są wyjaśniane w sposób przyjazny dla czytelnika, oferowane są linki do dalszych informacji i wykorzystywane są grafiki. W ten sposób informujemy jasnym i prostym językiem, że przetwarzamy dane osobowe w kontekście naszej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy podana jest odpowiednia podstawa prawna. Z pewnością nie jest to możliwe, jeśli przedstawisz najbardziej zwięzłe, niejasne i prawno-techniczne wyjaśnienia, ponieważ często są one standardem w Internecie, jeśli chodzi o ochronę danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia okażą się interesujące i pouczające, a może jest jedna lub druga informacja, której jeszcze nie znałeś.
Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z odpowiedzialnym organem wymienionym poniżej lub w stopce redakcyjnej, skorzystaj z istniejących linków i wyświetl dalsze informacje na stronach osób trzecich. Oczywiście nasze dane kontaktowe znajdziesz również w stopce redakcyjnej.

Zakres

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmy przez nas zlecone (podmioty przetwarzające). Przez dane osobowe rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 nr 1 RODO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy osoby. Przetwarzanie danych osobowych zapewnia, że możemy oferować i rozliczać nasze usługi i produkty, zarówno online, jak i offline. Zakres niniejszej Polityki Prywatności obejmuje:

 • wszystkie strony internetowe (strony internetowe, sklepy internetowe), które obsługujemy
 • Wystąpienia w mediach społecznościowych i komunikacja e-mailowa
 • aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia

W skrócie: Oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przetwarzane w ustrukturyzowany sposób w firmie za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów. Jeśli nawiążemy z Tobą stosunki prawne poza tymi kanałami, w razie potrzeby poinformujemy Cię o tym osobno.

Podstawy prawne

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych przekazujemy Państwu przejrzystą informację na temat zasad i regulacji prawnych, tj. podstaw prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych.
W odniesieniu do prawa UE odsyłamy do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Możesz oczywiście przeczytać niniejsze ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych online w EUR-Leksie, dostęp do prawa UE, pod https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie wprowadzonych przez Ciebie danych formularza kontaktowego.
 2. Umowa (art. 6 ust. 1 lit. .b RODO): W celu wypełnienia umowy lub zobowiązań przedumownych z Tobą przetwarzamy Twoje dane. Na przykład, jeśli zawrzemy z Tobą umowę kupna, potrzebujemy danych osobowych z wyprzedzeniem.
 3. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 .c RODO): Jeśli podlegamy obowiązkowi prawnemu, przetwarzamy Twoje dane. Na przykład jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania faktur do celów księgowych. Zazwyczaj zawierają one dane osobowe.
 4. Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają Twoich podstawowych praw, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przykład musimy przetwarzać pewne dane, aby bezpiecznie i ekonomicznie obsługiwać naszą stronę internetową. Przetwarzanie to jest zatem uzasadnionym interesem.

Inne warunki, takie jak postrzeganie nagrań w interesie publicznym i wykonywanie władzy publicznej, a także ochrona żywotnych interesów, zwykle nie występują u nas. Jeżeli taka podstawa prawna będzie istotna, zostanie wskazana w odpowiednim miejscu.

Oprócz rozporządzenia UE zastosowanie mają również przepisy krajowe:

 • Austrii jest to federalna ustawa o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ustawa o ochronie danychlub w skrócie FADP.
 • Niemczech obowiązuje federalna ustawa o ochronie danych, w skrócie BDSG.

Jeśli zastosowanie mają inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy Cię o tym w poniższych sekcjach.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, poniżej znajdują się dane kontaktowe osoby lub organu odpowiedzialnego:
E-Commerce Agentur
Marius Johannes Kuc
Bessemerstraße 82, 10 OG Süd 12103 Berlin, Niemcy
Upoważniony do reprezentowania: Marius Johannes Kuc
E-Mail: datenschutz@e-commerce-agentur.eu
Telefon: +49 30 577 12 726
Impressum: https://www.e-commerce-agentur.eu/impressum/

Okres przechowywania

Fakt, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów, jest dla nas ogólnym kryterium. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy tylko przyczyna przetwarzania danych przestanie istnieć. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania pewnych danych nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przykład do celów księgowych.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte lub jeśli odwołasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i o ile nie ma obowiązku ich przechowywania.

Poinformujemy Cię o konkretnym czasie przetwarzania danych poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji na ten temat.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 RODO przysługują Państwu następujące prawa do zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych:

 • Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do informacji, czy przetwarzamy Twoje dane. W takim przypadku masz prawo do otrzymania kopii danych i uzyskania następujących informacji:
  • cel, dla którego dokonujemy przetwarzania;
  • kategorie, tj. rodzaje przetwarzanych danych;
  • kto otrzymuje te dane oraz, jeżeli dane są przekazywane do państw trzecich, w jaki sposób można zagwarantować bezpieczeństwo;
  • jak długo dane będą przechowywane;
  • istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • że możesz złożyć skargę do organu nadzorczego (linki do tych organów można znaleźć poniżej);
  • pochodzenie danych, jeśli nie zebraliśmy ich od Ciebie;
  • czy profilowanie jest przeprowadzane, tj. czy dane są automatycznie oceniane w celu uzyskania Twojego profilu osobistego.
 • Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania danych, co oznacza, że musimy poprawić dane, jeśli znajdziesz błędy.
 • Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), co konkretnie oznacza, że możesz zażądać usunięcia swoich danych.
 • Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że możemy tylko przechowywać dane, ale już ich nie wykorzystujemy.
 • Zgodnie z art. 19 RODO masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na żądanie udostępnimy Ci Twoje dane we wspólnym formacie.
 • Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, co pociąga za sobą zmianę przetwarzania po jego wykonaniu.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny, wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes), mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Następnie sprawdzimy tak szybko, jak to możliwe, czy możemy zgodnie z prawem zastosować się do tego sprzeciwu.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się tego typu przetwarzaniu danych. Później nie możemy już wykorzystywać Twoich danych do marketingu bezpośredniego.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do prowadzenia profilowania, w każdej chwili możesz sprzeciwić się tego typu przetwarzaniu danych. Nie możemy już wykorzystywać Twoich danych do profilowania.
 • Zgodnie z art. 22 RODO możesz mieć prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (np. profilowaniu).

W skrócie: Masz prawa – nie wahaj się skontaktować z organem odpowiedzialnym wymienionym powyżej!

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W przypadku Austrii jest to organ ochrony danych, którego stronę internetową można znaleźć pod https://www.dsb.gv.at/. W Niemczech istnieje inspektor ochrony danych dla każdego kraju związkowego. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI). Za naszą firmę odpowiada następujący lokalny organ ochrony danych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych w Berlinie

Państwowy Komisarz ds. Ochrony Danych: Maja Smoltczyk
Adres: Friedrichstraße 219, 10969 Berlin
Tel.: 030/138 89-0
Adres e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
Strona internetowa: https://www.datenschutz-berlin.de/

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

W celu ochrony danych osobowych wdrożyliśmy zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne. Tam, gdzie to możliwe, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten sposób maksymalnie utrudniamy stronom trzecim wywnioskowanie danych osobowych z naszych danych, w zakresie naszych możliwości.

Art. 25 RODO mówi tutaj o "ochronie danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia przyjazne dla ochrony danych" i oznacza, że zarówno oprogramowanie (e.B. formularze), jak i sprzęt (np.B. dostęp do serwerowni) zawsze myślą o bezpieczeństwie i podejmują odpowiednie środki. Poniżej, jeśli to konieczne, omówimy konkretne środki.

Szyfrowanie TLS za pomocą protokołu https

TLS, szyfrowanie i https brzmią bardzo technicznie i są. Używamy HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure oznacza "bezpieczny protokół transmisji hipertekstu") do przesyłania danych w Internecie w sposób odporny na dotknięcie.
Oznacza to, że pełna transmisja wszystkich danych z Twojej przeglądarki na nasz serwer internetowy jest zabezpieczona – nikt nie może "podsłuchiwać".

W ten sposób wprowadziliśmy dodatkową warstwę bezpieczeństwa i przestrzegamy ochrony danych poprzez projektowanie technologii (art. 25 ust. 1 RODO). Korzystając z TLS (Transport Layer Security), protokołu szyfrowania dla bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych.
Korzystanie z tego zabezpieczenia transmisji danych można rozpoznać po małym symbolu  kłódki w lewym górnym rogu przeglądarki, po lewej stronie adresu internetowego (e.B. beispielseite.de) i użyciu schematu https (zamiast http) jako części naszego adresu internetowego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szyfrowaniu, zalecamy wyszukanie w Google "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", aby uzyskać dobre linki do dalszych informacji.

Komunikacja

Podsumowanie
👥 komunikacji Osoby, których dane dotyczą: Każdy, kto komunikuje
📓 się z nami telefonicznie, e-mailem lub formularzem online Przetwarzane dane: e.B. numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, wprowadzone dane formularza. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim typie
🤝 kontaktu Cel: Przetwarzanie komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi itp.
📅 Okres przechowywania: Czas trwania sprawy biznesowej i przepisów
⚖️ prawnych Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit.b RODO (umowa), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Jeśli skontaktujesz się z nami i komunikujesz się telefonicznie, e-mailem lub formularzem online, dane osobowe mogą być przetwarzane.

Dane będą przetwarzane w celu przetworzenia i przetworzenia Twojego pytania i powiązanej transakcji biznesowej. Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub tak długo, jak wymaga tego prawo.

Osoby, których dane dotyczą

Wszyscy ci, którzy szukają kontaktu z nami za pośrednictwem udostępnionych przez nas kanałów komunikacji, są dotknięci wyżej wymienionymi procesami.

Telefon

Kiedy do nas dzwonisz, dane połączeń są przechowywane pseudonimowo na odpowiednim urządzeniu końcowym i u używanego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Ponadto dane takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu mogą być następnie wysyłane pocztą elektroniczną i przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane zostaną usunięte, gdy tylko sprawa biznesowa się zakończy, a wymogi prawne na to pozwolą.

E-mail

Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, dane mogą być przechowywane na odpowiednim urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie,...), a dane mogą być przechowywane na serwerze poczty e-mail. Dane zostaną usunięte, gdy tylko sprawa biznesowa się zakończy, a wymogi prawne na to pozwolą.

Formularze online

Jeśli komunikujesz się z nami za pomocą formularza online, dane będą przechowywane na naszym serwerze internetowym i, jeśli to konieczne, przekazywane przez nas na adres e-mail. Dane zostaną usunięte, gdy tylko sprawa biznesowa się zakończy, a wymogi prawne na to pozwolą.

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda): Udzielasz nam zgody na przechowywanie swoich danych i dalsze wykorzystywanie ich do celów związanych z uzasadnieniem biznesowym;
 • Art. 6 ust. 1 lit.b RODO (umowa): Istnieje potrzeba wykonania umowy z Tobą lub podmiotem przetwarzającym, takim jak .B.dem dostawca usług telefonicznych lub musimy przetwarzać dane w celu działań przed zawarciem umowy, takich jak .B przygotowanie oferty;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy): Chcemy prowadzić zapytania klientów i komunikację biznesową w profesjonalnych ramach. W tym celu niezbędne są pewne udogodnienia techniczne, takie jak programy poczty elektronicznej.B, serwery Exchange i operatorzy komórkowi, aby móc skutecznie obsługiwać komunikację.

Pliki cookie

Podsumowanie
👥 plików cookie Osoby, których to dotyczy: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: w zależności od danego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.
📓 Przetwarzane dane: Zależy od używanego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.
📅 Okres przechowywania: w zależności od danego pliku cookie może się różnić w zależności
⚖️ od godziny do roku Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to są pliki cookie?

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla użytkownika.
Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki cookie i dlaczego są używane, abyś mógł lepiej zrozumieć poniższą politykę prywatności.

Za każdym razem, gdy przeglądasz Internet, korzystasz z przeglądarki. Znane przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość stron internetowych przechowuje małe pliki tekstowe w przeglądarce. Pliki te nazywane są plikami cookie.

Jednej rzeczy nie można zaprzeczyć: pliki cookie są naprawdę przydatnymi pomocnikami. Prawie wszystkie strony internetowe używają plików cookie. Dokładniej, są to pliki cookie HTTP, podobnie jak istnieją również inne pliki cookie dla innych obszarów aplikacji. Pliki cookie HTTP to małe pliki, które są przechowywane na komputerze przez naszą stronę internetową. Te pliki cookie są automatycznie umieszczane w folderze plików cookie, "mózgu" przeglądarki. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania pliku cookie należy również określić jeden lub więcej atrybutów.

Pliki cookie przechowują określone dane użytkownika o Tobie, takie jak język lub osobiste ustawienia strony. Kiedy ponownie odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka przesyła informacje "związane z użytkownikiem" z powrotem na naszą stronę. Dzięki plikom cookie nasza strona internetowa wie, kim jesteś i oferuje ustawienia, do których jesteś przyzwyczajony. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie ma swój własny plik, w innych, takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie są przechowywane w jednym pliku.

Poniższa grafika przedstawia możliwą interakcję między przeglądarką internetową, taką jak .B. Chrome, a serwerem internetowym. Przeglądarka internetowa żąda strony internetowej i otrzymuje plik cookie z serwera, z którego przeglądarka korzysta ponownie, gdy tylko zażądana zostanie inna strona.

Istnieją zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę, pliki cookie stron trzecich są tworzone przez witryny partnerskie (np.B. Google Analytics). Każdy plik cookie musi być oceniany indywidualnie, ponieważ każdy plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie nie są programami i nie zawierają wirusów, trojanów ani innych "szkodników". Pliki cookie nie mogą również uzyskać dostępu do informacji z komputera.

Na przykład tak mogą wyglądać dane z plików cookie:

Nazwa: _ga
Wartość: GA1.2.1326744211.152311893761-9
Cel: Zróżnicowanie odwiedzających
stronę internetową Data ważności: po 2 latach

Przeglądarka powinna być w stanie obsługiwać następujące minimalne rozmiary:

 • Co najmniej 4096 bajtów na plik cookie
 • Co najmniej 50 plików cookie na domenę
 • Łącznie co najmniej 3000 plików cookie

Jakie są rodzaje plików cookie?

Kwestia, z których plików cookie korzystamy w szczególności, zależy od wykorzystywanych usług i została wyjaśniona w poniższych sekcjach polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy krótko omówić różne rodzaje plików cookie HTTP.

Istnieją 4 rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej. Na przykład te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik umieszcza produkt w koszyku, a następnie kontynuuje surfowanie po innych stronach, a następnie przechodzi do kasy. Te pliki cookie nie usuwają koszyka, nawet jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki.

Celowe pliki cookie
Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika i o tym, czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach. Ponadto te pliki cookie są również wykorzystywane do pomiaru czasu ładowania i zachowania strony internetowej w różnych przeglądarkach.

Ukierunkowane pliki cookie
Te pliki cookie zapewniają lepsze wrażenia użytkownika. Na przykład zapisywane są wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularza.

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są również nazywane ukierunkowanymi plikami cookie. Służą one dostarczeniu użytkownikowi indywidualnie dopasowanej reklamy. Może to być bardzo wygodne, ale także bardzo denerwujące.

Zazwyczaj, gdy odwiedzasz stronę internetową po raz pierwszy, zostaniesz zapytany, na które z tego typu plików cookie chcesz zezwolić. I oczywiście ta decyzja jest również przechowywana w pliku cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i nie boisz się dokumentacji technicznej, zalecamy https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, Prośbę o komentarze Grupy Zadaniowej ds. Inżynierii Internetowej (IETF) o nazwie "Mechanizm zarządzania stanem HTTP".

Cel przetwarzania za pomocą plików cookie

Ostatecznie cel zależy od danego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.

Jakie dane są przetwarzane?

Pliki cookie są małymi asystentami do wielu różnych zadań. Niestety nie jest możliwe uogólnienie, które dane są przechowywane w plikach cookies, ale o przetwarzanych lub przechowywanych danych poinformujemy Cię w ramach poniższego oświadczenia o ochronie danych.

Okres przechowywania plików cookie

Okres przechowywania zależy od danego pliku cookie i jest szczegółowo określony poniżej. Niektóre pliki cookie są usuwane po mniej niż godzinie, inne mogą pozostać przechowywane na komputerze przez kilka lat.

Mają również wpływ na sam okres przechowywania. Możesz ręcznie usunąć wszystkie pliki cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki (patrz również poniżej "Prawo do sprzeciwu"). Ponadto pliki cookie oparte na zgodzie zostaną usunięte najpóźniej po odwołaniu zgody, przy czym legalność przechowywania pozostaje nienaruszona do tego czasu.

Prawo do sprzeciwu – jak mogę usunąć pliki cookie?

To, w jaki sposób i czy chcesz korzystać z plików cookie, zależy od Ciebie. Niezależnie od tego, z której usługi lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, zawsze masz możliwość usunięcia, wyłączenia lub tylko częściowego zezwolenia na pliki cookie. Na przykład możesz zablokować pliki cookie stron trzecich, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli chcesz zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie, możesz to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Chrome: usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które strony internetowe umieściły na Twoim komputerze

Internet Explorer: usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli zasadniczo nie chcesz plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Dzięki temu możesz zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwalasz na plik cookie, czy nie. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Najlepiej wyszukać instrukcje w Google za pomocą hasła "Usuń pliki cookie Chrome" lub "Wyłącz pliki cookie Chrome" w przypadku przeglądarki Chrome.

Podstawa prawna

Od 2009 r. obowiązują tak zwane "wytyczne dotyczące plików cookie". Stanowi on, że przechowywanie plików cookie wymaga Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednak w krajach UE nadal istnieją bardzo różne reakcje na te dyrektywy. Jednakże w Austrii dyrektywa ta została transponowana do § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji (TKG). W Niemczech Polityka dotycząca plików cookie nie została transponowana jako prawo krajowe. Zamiast tego wdrożenie tej dyrektywy zostało w dużej mierze przeprowadzone w § 15 ust. 3 ustawy o telemediach (TMG).

W przypadku ściśle niezbędnych plików cookie, nawet jeśli nie ma zgody. istnieją uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które w większości przypadków mają charakter gospodarczy. Chcemy zapewnić odwiedzającym stronę internetową przyjemne wrażenia użytkownika, a do tego niektóre pliki cookie są często absolutnie niezbędne.

O ile nie są używane absolutnie niezbędne pliki cookie, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W poniższych sekcjach zostaniesz poinformowany bardziej szczegółowo o korzystaniu z plików cookie, jeśli używane oprogramowanie wykorzystuje pliki cookie.

Wprowadzenie do hostingu

Web hosting Podsumowanie Osoby
👥, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: profesjonalny hosting strony internetowej i bezpieczeństwo działania
📓 Przetwarzane dane: adres IP, czas wizyty na stronie internetowej, używana przeglądarka i inne dane. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u odpowiedniego dostawcy usług hostingowych.
📅 Okres przechowywania: w zależności od danego dostawcy, ale zwykle 2 tygodnie
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest hosting?

Kiedy odwiedzasz strony internetowe dzisiaj, niektóre informacje - w tym dane osobowe - są automatycznie tworzone i przechowywane, w tym na tej stronie. Dane te powinny być przetwarzane tak oszczędnie, jak to możliwe i wyłącznie z uzasadnieniem. Przez stronę internetową rozumiemy całość wszystkich stron internetowych w domenie, czyli wszystko od strony startowej (strony głównej) do ostatniej podstrony (jak ta). Przez domenę rozumiemy na przykład beispiel.de lub musterbeispiel.com.

Jeśli chcesz wyświetlić witrynę na ekranie, użyj programu o nazwie przeglądarka internetowa. Prawdopodobnie znasz niektóre przeglądarki internetowe po nazwie: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari.

Ta przeglądarka internetowa musi łączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod strony internetowej: serwerem internetowym. Działanie serwera WWW jest skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem, dlatego zwykle przejmują go profesjonalni dostawcy, dostawcy. Oferują one hosting, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych stron internetowych.

Podczas podłączania przeglądarki do komputera (stacjonarnego, laptopa, smartfona) oraz podczas transmisji danych do i z serwera WWW mogą być przetwarzane dane osobowe. Z jednej strony komputer przechowuje dane, z drugiej strony serwer WWW musi również przechowywać dane przez jakiś czas, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Aby to zilustrować:

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Celami przetwarzania danych są:

 1. Profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie działania
 2. utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego
 3. Anonimowa ocena zachowań związanych z dostępem w celu ulepszenia naszej oferty oraz, w razie potrzeby, w celu ścigania karnego lub dochodzenia roszczeń

Jakie dane są przetwarzane?

Nawet podczas odwiedzania naszej strony internetowej nasz serwer internetowy, który jest komputerem, na którym ta strona jest przechowywana, zwykle automatycznie przechowuje dane, takie jak:

 • pełny adres internetowy (URL) odwiedzanej strony internetowej
 • Przeglądarka i wersja przeglądarki (np.B. Chrome 87)
 • używany system operacyjny (np.B. Windows 10)
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (REFERRER URL) (e.B. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego następuje dostęp (np.B. NAZWAKOMPUTERA i 194.23.43.121)
 • Data i godzina
 • w plikach, tzw. plikach dziennika serwera WWW

Jak długo przechowywane są dane?

Z reguły powyższe dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych, ale nie możemy wykluczyć, że dane te mogą być przeglądane przez władze w przypadku bezprawnego postępowania.

W skrócie: Twoja wizyta jest rejestrowana przez naszego dostawcę (firmę, która prowadzi naszą stronę internetową na specjalnych komputerach (serwerach), ale nie przekazujemy Twoich danych bez zgody!

Podstawa prawna

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w kontekście hostingu wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona uzasadnionych interesów), ponieważ korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest konieczne, aby zaprezentować firmę w Internecie w bezpieczny i przyjazny dla użytkownika sposób oraz móc w razie potrzeby przeprowadzać ataki i roszczenia z tego tytułu.

Co do zasady istnieje umowa o przetwarzanie zamówień między nami a dostawcą usług hostingowych zgodnie z art. 28 f. RODO, która gwarantuje zgodność z ochroną danych i gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Wprowadzenie do marketingu e-mailowego

Podsumowanie
👥 e-mail marketingu Osoby, których dane dotyczą: Subskrybenci
🤝 newslettera Cel: Marketing bezpośredni przez e-mail, powiadomienie o zdarzeniach
📓 o znaczeniu systemowym Przetwarzane dane: Dane wprowadzone podczas rejestracji, ale przynajmniej adres e-mail. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim narzędziu e-mail marketingu.
📅 Okres przechowywania: Czas trwania subskrypcji Podstawa prawna
⚖️: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest e-mail marketing?

Aby być na bieżąco, korzystamy również z możliwości e-mail marketingu. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszych wiadomości e-mail lub biuletynów, Twoje dane będą również przetwarzane i przechowywane. Marketing e-mailowy jest podzbiorem marketingu internetowego. Wiadomości lub ogólne informacje o firmie, produktach lub usługach wysyłane są drogą mailową do konkretnej grupy osób, które są nimi zainteresowane.

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym e-mail marketingu (zwykle za pośrednictwem newslettera), zazwyczaj wystarczy zarejestrować się za pomocą swojego adresu e-mail. Aby to zrobić, wypełnij formularz online i prześlij go. Jednak może się zdarzyć, że poprosimy Cię o pozdrowienie i imię, abyśmy mogli również napisać do Ciebie osobiście.

Zasadniczo subskrypcja biuletynów działa za pomocą tak zwanej "procedury podwójnej zgody". Po zarejestrowaniu się do naszego newslettera na naszej stronie internetowej otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą subskrypcję biuletynu. Gwarantuje to, że adres e-mail należy do Ciebie i że nikt nie zarejestrował się przy użyciu zagranicznego adresu e-mail. My lub narzędzie do powiadomień, którego używamy, rejestrujemy każde logowanie. Jest to konieczne, abyśmy mogli udowodnić prawidłowy prawnie proces rejestracji. Z reguły przechowywany jest czas rejestracji, czas potwierdzenia rejestracji i adres IP. Ponadto jest również rejestrowany podczas wprowadzania zmian w przechowywanych danych.

Dlaczego korzystamy z e-mail marketingu?

Oczywiście chcemy pozostać z Tobą w kontakcie i zawsze przedstawiać Ci najważniejsze wiadomości o naszej firmie. Między innymi używamy e-mail marketingu – często określanego jako "biuletyny" – jako istotnej części naszego marketingu internetowego. Jeśli wyrazisz na to zgodę lub jeśli jest to dozwolone przez prawo, będziemy wysyłać Ci biuletyny, systemowe wiadomości e-mail lub inne powiadomienia pocztą elektroniczną. Kiedy w poniższym tekście używamy terminu "newsletter", mamy na myśli głównie regularnie wysyłane e-maile. Oczywiście nie chcemy w żaden sposób zawracać Ci głowy naszym newsletterem. Dlatego zawsze staramy się oferować tylko trafne i interesujące treści. Na przykład możesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie, naszych usługach lub produktach. Ponieważ stale ulepszamy nasze oferty, zawsze dowiesz się o naszym biuletynie, gdy pojawią się wiadomości lub obecnie oferujemy specjalne, lukratywne promocje. Jeśli zlecamy usługodawcy, który oferuje profesjonalne narzędzie wysyłkowe do naszego marketingu e-mailowego, robimy to, aby móc oferować szybkie i bezpieczne biuletyny. Celem naszego e-mail marketingu jest przede wszystkim informowanie Cię o nowych ofertach, a także zbliżenie się do naszych celów przedsiębiorczych.

Jakie dane są przetwarzane?

Jeśli zostaniesz subskrybentem naszego biuletynu za pośrednictwem naszej strony internetowej, potwierdź swoje członkostwo na liście e-mailowej przez e-mail. Oprócz adresu IP i adresu e-mail mogą być również przechowywane Tytuł, imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Jednak tylko wtedy, gdy zgadzasz się na takie przechowywanie danych. Oznaczone jako takie dane są niezbędne do uczestnictwa w oferowanej usłudze. Podanie informacji jest dobrowolne, ale niepodanie spowoduje, że nie będziesz mógł korzystać z usługi. Ponadto informacje o Twoim urządzeniu lub preferowanych treściach mogą być również przechowywane na naszej stronie internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej o przechowywaniu danych podczas odwiedzania strony internetowej w sekcji "Automatyczne przechowywanie danych". Rejestrujemy Twoją deklarację zgody, abyśmy zawsze mogli udowodnić, że jest ona zgodna z naszym prawem.

Czas trwania przetwarzania danych

Jeśli anulujesz subskrypcję swojego adresu e-mail z naszej listy dystrybucyjnej e-mail / biuletynu, możemy przechowywać Twój adres przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, abyśmy mogli nadal udowodnić Twoją zgodę w tym czasie. Możemy przetwarzać te dane tylko wtedy, gdy musimy bronić się przed wszelkimi roszczeniami.

Jeśli jednak potwierdzisz, że wyraziłeś zgodę na subskrypcję biuletynu, możesz w każdej chwili złożyć indywidualny wniosek o usunięcie. Jeśli trwale sprzeciwisz się swojej zgodzie, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Twojego adresu e-mail na czarnej liście. Tak długo, jak dobrowolnie zapiszesz się do naszego newslettera, oczywiście zachowamy również Twój adres e-mail.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili masz możliwość anulowania rejestracji do newslettera. Wszystko, co musisz zrobić, to odwołać swoją zgodę na subskrypcję newslettera. Zwykle zajmuje to tylko kilka sekund lub jedno lub dwa kliknięcia. W większości przypadków znajdziesz link u dołu każdego e-maila, aby anulować subskrypcję biuletynu. Jeśli linku w newsletterze naprawdę nie można znaleźć, skontaktuj się z nami przez e-mail, a my natychmiast anulujemy subskrypcję biuletynu.

Podstawa prawna

Nasz newsletter jest wysyłany na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Oznacza to, że możemy wysyłać Ci biuletyn tylko wtedy, gdy wcześniej aktywnie się do niego zarejestrowałeś. W razie potrzeby możemy również wysyłać Ci wiadomości reklamowe na podstawie § 7 Abs. 3 UWG, pod warunkiem, że stałeś się naszym klientem i nie sprzeciwiłeś się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail do reklamy bezpośredniej.

Informacje na temat konkretnych usług e-mail marketingu i sposobu przetwarzania przez nie danych osobowych można znaleźć w poniższych sekcjach, jeśli takie istnieją.

Wprowadzenie do komunikatora i komunikacji

Komunikator i komunikacja Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Prośby o kontakt i ogólna komunikacja między nami a Tobą
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, ogólne dane dotyczące treści, adres
IP, jeśli dotyczy Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednich używanych narzędziach.
📅 Okres przechowywania: w zależności od wykorzystanego komunikatora i funkcji komunikacyjnych
⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy), art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO (zobowiązania umowne lub przedumowne)

Czym są funkcje komunikatorów i komunikacji?

Oferujemy różne opcje na naszej stronie internetowej (takie jak funkcje komunikatora i czatu, formularze online lub kontaktowe, e-mail, telefon) do komunikowania się z nami. Twoje dane będą również przetwarzane i przechowywane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i nasze późniejsze działania.

Oprócz klasycznych środków komunikacji takich jak e-mail, formularze kontaktowe czy telefon, korzystamy również z czatów czy komunikatorów. Obecnie najczęściej używaną funkcją komunikatora jest WhatsApp, ale oczywiście istnieje wielu różnych dostawców, którzy oferują funkcje komunikatora specjalnie dla stron internetowych. Jeśli treść jest szyfrowana od końca do końca, jest to wskazane w poszczególnych tekstach dotyczących ochrony danych lub w oświadczeniu o ochronie danych danego dostawcy. Szyfrowanie end-to-end oznacza nic innego, jak to, że treść wiadomości nie jest widoczna nawet dla dostawcy. Jednak informacje o urządzeniu, ustawieniach lokalizacji i innych danych technicznych mogą być nadal przetwarzane i przechowywane.

Dlaczego korzystamy z funkcji komunikatorów i komunikacji?

Możliwości komunikacji z Państwem mają dla nas ogromne znaczenie. Na koniec chcemy z Tobą porozmawiać i odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania dotyczące naszych usług w najlepszy możliwy sposób. Dobrze funkcjonująca komunikacja jest ważną częścią naszej usługi. Dzięki praktycznym funkcjom komunikatora i komunikacji zawsze możesz wybrać te, które lubisz najbardziej. W wyjątkowych przypadkach może się jednak zdarzyć, że nie odpowiemy na niektóre pytania za pośrednictwem czatu lub komunikatora. Dzieje się tak na przykład w przypadku wewnętrznych kwestii umownych. Tutaj polecamy inne opcje komunikacji, takie jak e-mail lub telefon.

Co do zasady zakładamy, że pozostajemy odpowiedzialni zgodnie z przepisami o ochronie danych, nawet jeśli korzystamy z usług platformy mediów społecznościowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł jednak, że w niektórych przypadkach operator platformy mediów społecznościowych może być z nami współodpowiedzialny w rozumieniu art. 26 RODO. W takim przypadku wskazujemy na to osobno i pracujemy na podstawie odpowiedniej umowy. Istota umowy została przedstawiona poniżej na danej platformie.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z naszych wbudowanych elementów mogą być również przetwarzane dane od Ciebie spoza Unii Europejskiej, ponieważ wielu dostawców, takich jak Facebook Messenger lub WhatsApp, to firmy amerykańskie. W związku z tym możesz nie być już w stanie tak łatwo dochodzić lub egzekwować swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Jakie dane są przetwarzane?

To, jakie dokładnie dane są przechowywane i przetwarzane, zależy od odpowiedniego dostawcy komunikatora i funkcji komunikacyjnych. Zasadniczo są to dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane dotyczące treści, takie jak wszystkie informacje, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym. W większości przypadków przechowywane są również informacje o urządzeniu i adresIE IP. Dane zebrane za pośrednictwem komunikatora i funkcji komunikacyjnej są również przechowywane na serwerach dostawców.

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, które dane są przechowywane i przetwarzane przez odpowiednich dostawców i jak możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, powinieneś uważnie przeczytać odpowiednie oświadczenie o ochronie danych firmy.

Jak długo przechowywane są dane?

To, jak długo dane są przetwarzane i przechowywane, zależy przede wszystkim od narzędzi, z których korzystamy. Poniżej dowiesz się więcej o przetwarzaniu danych poszczególnych narzędzi. Oświadczenia o ochronie danych dostawców zazwyczaj określają dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane przez jak długi czas. Zasadniczo dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia naszych usług. Gdy dane są przechowywane w plikach cookie, okres przechowywania jest bardzo zróżnicowany. Dane mogą zostać usunięte natychmiast po opuszczeniu strony internetowej, ale mogą być również przechowywane przez kilka lat. Dlatego powinieneś szczegółowo przyjrzeć się każdemu pojedynczemu plikowi cookie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przechowywaniu danych. W większości przypadków informacje o poszczególnych plikach cookie można również znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności poszczególnych dostawców.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych w dowolnym momencie. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją zgody.

Ponieważ pliki cookie mogą być używane do funkcji komunikatora i komunikacji, zalecamy również naszą ogólną politykę prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane przez Ciebie, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych zawartymi w odpowiednich narzędziach.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez zintegrowane funkcje komunikatora i komunikacji, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy Twoje żądanie i zarządzamy Twoimi danymi w ramach stosunków umownych lub przedumownych w celu wypełnienia naszych zobowiązań przedumownych i umownych lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO. Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi.

Polityka prywatności WhatsApp

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komunikatora WhatsApp. Dostawcą usług jest amerykańska firma WhatsApp Inc., spółka zależna Facebooka. Firma WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jest odpowiedzialna za obszar europejski.

WhatsApp przetwarza również Twoje dane w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

WhatsApp wykorzystuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule WhatsApp zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Aby uzyskać informacje na temat transferu danych WhatsApp, które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi, zobacz https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum-20210927.

Możesz dowiedzieć się więcej o danych przetwarzanych za pomocą WhatsApp w Polityce prywatności na https://www.whatsapp.com/privacy.

Chatboty Wprowadzenie

Chatboty Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Prośby o kontakt i ogólna komunikacja między nami a Tobą
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, ogólne dane dotyczące treści, adres
IP, jeśli dotyczy Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednich używanych narzędziach.
📅 Okres przechowywania: w zależności od wykorzystywanych chatbotów i funkcji
⚖️ czatu Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy), art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO (zobowiązania umowne lub przedumowne)

Czym są chatboty?

Możesz również komunikować się z nami za pośrednictwem chatbotów lub podobnych funkcji czatu. Czat oferuje możliwość pisania lub rozmawiania ze sobą tylko z bardzo małym opóźnieniem czasowym. Chatbot to oprogramowanie, które stara się odpowiedzieć na Twoje pytanie i w razie potrzeby informuje Cię o nowościach. Korzystając z tych środków komunikacji, Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i przechowywane.

Dlaczego korzystamy z chatbotów?

Możliwości komunikacji z Tobą są dla nas ważne. Na koniec chcemy z Tobą porozmawiać i odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania dotyczące naszych usług w najlepszy możliwy sposób. Dobrze funkcjonująca komunikacja jest ważną częścią naszej usługi. Chatboty mają tę ogromną zaletę, że za pomocą tego oprogramowania możemy automatycznie odpowiadać na najczęściej zadawane pytania. Oszczędza to nasz czas, a Ty nadal otrzymasz szczegółowe i pomocne odpowiedzi. Jeśli chatbot nie może pomóc, masz również możliwość skontaktowania się z nami osobiście w dowolnym momencie.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z naszych wbudowanych elementów dane od Ciebie spoza Unii Europejskiej mogą być również przetwarzane, ponieważ wielu dostawców to firmy amerykańskie. W związku z tym możesz nie być już w stanie tak łatwo dochodzić lub egzekwować swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Jakie dane są przetwarzane?

Może się zdarzyć, że korzystasz również z usług czatu na innych stronach internetowych / platformach. W takim przypadku Identyfikator użytkownika będzie również przechowywany na serwerach tej witryny. Możemy również zostać poinformowani, który użytkownik korzystał z czatu w jakim czasie. Zawartość jest również zapisywana. To, które dokładnie dane są przechowywane, zależy od danej usługi. Z reguły są to jednak dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, adres IP i różne dane dotyczące użytkowania.

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z funkcji czatu, zgoda ta będzie również przechowywana lub rejestrowana wraz z ewentualną rejestracją. Robimy to, abyśmy mogli pokazać rejestrację lub zgodę, nawet jeśli jest to wymagane przez prawo.

Dostawca platformy czatu może również wiedzieć, kiedy rozmawiasz, a także otrzymywać informacje techniczne o używanym urządzeniu. Dokładnie to, jakie informacje są przechowywane i przetwarzane, zależy również od ustawień komputera. W wielu przypadkach mogą być na przykład gromadzone dane o przybliżonej lokalizacji użytkownika. Odbywa się to z jednej strony w celu optymalizacji usług czatu, az drugiej strony w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Ponadto informacje te mogą być również wykorzystywane do ustawiania spersonalizowanych działań reklamowych i marketingowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę na to, aby chatbot mógł wysłać Ci wiadomość, możesz oczywiście dezaktywować tę aktywację w dowolnym momencie. Chatbot służy tu również jako pomoc i pokazuje, jak zrezygnować z subskrypcji tej funkcji. Wszystkie Twoje dane w tym zakresie zostaną następnie usunięte z katalogu odbiorców.

Używamy wyżej wymienionych danych, aby móc zwrócić się do Ciebie osobiście za pośrednictwem czatu, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania i zapytania lub wysłać Ci możliwe treści. Ponadto możemy go również użyć do zasadniczego ulepszenia naszych usług czatu.

Jak długo przechowywane są dane?

To, jak długo dane są przetwarzane i przechowywane, zależy przede wszystkim od narzędzi, z których korzystamy. Poniżej dowiesz się więcej o przetwarzaniu danych poszczególnych narzędzi. Oświadczenia o ochronie danych dostawców zazwyczaj określają dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane przez jak długi czas. Zasadniczo dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia naszych usług. Gdy dane są przechowywane w plikach cookie, okres przechowywania jest bardzo zróżnicowany. Dane mogą zostać usunięte natychmiast po opuszczeniu strony internetowej, ale mogą być również przechowywane przez kilka lat. Dlatego powinieneś szczegółowo przyjrzeć się każdemu pojedynczemu plikowi cookie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przechowywaniu danych. W większości przypadków informacje o poszczególnych plikach cookie można również znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności poszczególnych dostawców.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych w dowolnym momencie. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Ponieważ usługi czatu mogą korzystać z plików cookie, zalecamy również naszą ogólną politykę prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane przez Ciebie, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych zawartymi w odpowiednich narzędziach.

Podstawa prawna

Prosimy o zgodę na przetwarzanie danych w kontekście usług czatu za pośrednictwem wyskakującego okienka. Jeśli wyrazisz zgodę, zgoda ta jest również uważana za podstawę prawną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do przetwarzania danych. Ponadto przetwarzamy Twoje zapytania i zarządzamy Twoimi danymi w ramach stosunków umownych lub przedumownych w celu wypełnienia naszych zobowiązań przedumownych i umownych lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO. Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z narzędzi tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Polityka prywatności Facebooka

Polityka prywatności Facebooka Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja naszej usługi
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane klientów, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: dopóki dane
⚖️ nie będą już przydatne do celów Facebooka Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są narzędzia Facebooka?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wybranych Narzędzi Facebooka. Facebook to sieć społecznościowa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Za pomocą tych narzędzi możemy zaoferować Tobie i osobom zainteresowanym naszymi produktami i usługami najlepszą możliwą ofertę.

Jeśli dane są zbierane i przekazywane od Ciebie za pośrednictwem naszych wbudowanych elementów Facebooka lub za pośrednictwem naszej strony na Facebooku (fanpage), zarówno my, jak i Facebook Ireland Ltd. jesteśmy za to odpowiedzialni. Facebook ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie tych danych. Nasze wspólne zobowiązania zostały również zapisane w publicznie dostępnej umowie na mocy https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Stwierdza na przykład, że musimy wyraźnie poinformować Cię o korzystaniu z narzędzi Facebooka na naszej stronie. Ponadto jesteśmy również odpowiedzialni za zapewnienie, że narzędzia są bezpiecznie zintegrowane z naszą stroną internetową zgodnie z prawem o ochronie danych. Z kolei Facebook odpowiada np. za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebooka, możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą. Jeśli skierujesz do nas pytanie, jesteśmy zobowiązani do przekazania go do Facebooka.

Poniżej przedstawiamy przegląd różnych narzędzi Facebooka, które dane są wysyłane do Facebooka i jak można je usunąć.

Oprócz wielu innych produktów Facebook oferuje również tak zwane "narzędzia biznesowe Facebooka". To oficjalna nazwa Facebooka. Ponieważ jednak termin ten jest mało znany, postanowiliśmy nazwać je tylko narzędziami Facebooka. Należą do nich:

 • Piksel Facebooka
 • wtyczki społecznościowe (takie jak .B przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij")
 • Logowanie przez Facebooka
 • Zestaw kont
 • Interfejsy API (interfejs programowania)
 • Zestawy SDK (zbiór narzędzi programistycznych)
 • Integracje platform
 • Wtyczki
 • Kody
 • Specyfikacje
 • Dokumentacja
 • Technologie i usługi

Dzięki tym narzędziom Facebook rozszerza usługi i ma możliwość uzyskiwania informacji o aktywności użytkowników poza Facebookiem.

Dlaczego korzystamy z narzędzi Facebooka na naszej stronie internetowej?

Chcemy pokazać nasze usługi i produkty tylko osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Za pomocą reklam (facebook ads) możemy dotrzeć właśnie do tych osób. Aby jednak użytkownicy mogli otrzymywać odpowiednie reklamy, Facebook potrzebuje informacji o życzeniach i potrzebach ludzi. W ten sposób firma otrzymuje informacje o zachowaniu użytkownika (i dane kontaktowe) na naszej stronie internetowej. W rezultacie Facebook gromadzi lepsze dane użytkowników i może wyświetlać zainteresowanym osobom odpowiednie reklamy dotyczące naszych produktów lub usług. Narzędzia umożliwiają zatem szyte na miarę kampanie reklamowe na Facebooku.

Dane o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej są tym, co Facebook nazywa "danymi o zdarzeniach". Są one również wykorzystywane do usług pomiarowych i analitycznych. Facebook może zatem tworzyć w naszym imieniu "raporty kampanii" na temat wpływu naszych kampanii reklamowych. Ponadto analizy dają nam lepszy wgląd w to, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, strony internetowej lub produktów. W rezultacie używamy niektórych z tych narzędzi, aby zoptymalizować wrażenia użytkownika na naszej stronie internetowej. Na przykład możesz użyć wtyczek społecznościowych, aby udostępniać treści na naszej stronie bezpośrednio na Facebooku.

Jakie dane są przechowywane przez narzędzia Facebooka?

Korzystając z poszczególnych narzędzi Facebooka, dane osobowe (dane klientów) mogą być przesyłane do Facebooka. W zależności od zastosowanych narzędzi można przesyłać dane klienta, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP.

Facebook wykorzystuje te informacje, aby dopasować dane do danych, które posiada o Tobie (jeśli jesteś członkiem Facebooka). Zanim dane klientów zostaną przesłane do Facebooka, następuje tak zwane "hashowanie". Oznacza to, że dowolnie duży zestaw danych jest przekształcany w ciąg znaków. Służy to również do szyfrowania danych.

Oprócz danych kontaktowych przesyłane są również "dane o zdarzeniach". "Dane o zdarzeniach" odnoszą się do informacji, które otrzymujemy o Tobie na naszej stronie internetowej. Na przykład, które podstrony odwiedzasz lub jakie produkty kupujesz od nas. Facebook nie udostępnia otrzymanych informacji stronom trzecim (takim jak reklamodawcy), chyba że firma ma na to wyraźną zgodę lub jest do tego prawnie zobowiązana. "Dane o zdarzeniach" mogą być również powiązane z danymi kontaktowymi. Dzięki temu Facebook może oferować lepiej spersonalizowane reklamy. Po wspomnianym już procesie dopasowywania Facebook ponownie usuwa dane kontaktowe.

Aby móc dostarczać reklamy w zoptymalizowany sposób, Facebook wykorzystuje dane o zdarzeniach tylko wtedy, gdy zostały one połączone z innymi danymi (które zostały zebrane przez Facebook w inny sposób). Facebook wykorzystuje również te dane o wydarzeniach do celów bezpieczeństwa, ochrony, rozwoju i badań. Wiele z tych danych jest przesyłanych do Facebooka za pośrednictwem plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania danych lub informacji w przeglądarkach. W zależności od używanych narzędzi i tego, czy jesteś członkiem Facebooka, w Twojej przeglądarce tworzona jest inna liczba plików cookie. W opisach poszczególnych narzędzi Facebooka przechodzimy bardziej szczegółowo do poszczególnych plików cookie Facebooka. Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie Facebooka można również znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policies/cookies.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Zasadniczo Facebook przechowuje dane, dopóki nie będą już potrzebne do własnych usług i produktów Facebooka. Facebook ma serwery na całym świecie, na których przechowywane są jego dane. Jednak dane klientów zostaną usunięte w ciągu 48 godzin po porównaniu z własnymi danymi użytkownika.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych masz prawo do informacji, poprawiania, przenoszenia i usuwania swoich danych.

Całkowite usunięcie danych nastąpi tylko wtedy, gdy całkowicie usuniesz swoje konto na Facebooku. Oto jak działa usuwanie konta na Facebooku:

1) Kliknij Ustawienia po prawej stronie Facebooka.

2) Następnie kliknij "Twoje informacje na Facebooku" w lewej kolumnie.

3) Teraz kliknij "Dezaktywacja i usunięcie".

4) Teraz wybierz "Usuń konto", a następnie kliknij "Dalej i usuń konto"

5) Teraz wprowadź hasło, kliknij "Dalej", a następnie "Usuń konto"

Dane, które Facebook otrzymuje za pośrednictwem naszej strony, przechowywane są między innymi za pośrednictwem plików cookies (np.B. w przypadku wtyczek społecznościowych). W przeglądarce możesz dezaktywować, usunąć lub zarządzać poszczególnymi lub wszystkimi plikami cookie. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Jeśli zasadniczo nie chcesz plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Pozwala to zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy na to zezwalasz, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Swoich danych przez zintegrowane narzędzia Facebooka, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z narzędzi tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka lub polityką plików cookie.

Facebook przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunek przetwarzania danych na Facebooku, który odpowiada standardowym klauzulom umownym, można znaleźć w https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Ci najważniejszych informacji na temat korzystania i przetwarzania danych przez narzędzia Facebooka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook wykorzystuje Twoje dane, zalecamy zapoznanie się z zasadami dotyczącymi danych na https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Wprowadzenie do mediów społecznościowych

Polityka prywatności mediów społecznościowych Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Prezentacja i optymalizacja naszych usług, kontakt z odwiedzającymi, zainteresowanymi stronami itp., Reklama
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć w używanym narzędziu mediów społecznościowych.
📅 Okres przechowywania: w zależności od wykorzystywanych platform
⚖️ mediów społecznościowych Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są media społecznościowe?

Oprócz naszej strony internetowej jesteśmy również aktywni na różnych platformach społecznościowych. Dane użytkowników mogą być przetwarzane, abyśmy mogli konkretnie zwracać się do zainteresowanych nami użytkowników za pośrednictwem sieci społecznościowych. Ponadto elementy platformy mediów społecznościowych mogą być również osadzone bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dzieje się tak na przykład w przypadku kliknięcia tak zwanego przycisku społecznościowego na naszej stronie internetowej i przekierowania bezpośrednio do naszej obecności w mediach społecznościowych. Tak zwane media społecznościowe lub media społecznościowe odnoszą się do stron internetowych i aplikacji, za pośrednictwem których zarejestrowani członkowie mogą tworzyć treści, wymieniać treści otwarcie lub w określonych grupach i sieci z innymi członkami.

Dlaczego korzystamy z mediów społecznościowych?

Od lat platformy mediów społecznościowych są miejscem, w którym ludzie komunikują się i łączą online. Dzięki naszej obecności w mediach społecznościowych możemy przybliżyć nasze produkty i usługi zainteresowanym stronom. Elementy mediów społecznościowych zintegrowane na naszej stronie internetowej pomagają szybko i bez komplikacji przejść do naszych treści w mediach społecznościowych.

Dane przechowywane i przetwarzane za pośrednictwem kanału mediów społecznościowych mają na celu przede wszystkim przeprowadzanie analiz internetowych. Celem tych analiz jest opracowanie dokładniejszych i bardziej osobistych strategii marketingowych i reklamowych. W zależności od Twojego zachowania na platformie social media, ocenione dane mogą posłużyć do wyciągnięcia odpowiednich wniosków na temat Twoich zainteresowań i stworzenia tzw. profili użytkowników. Dzięki temu platformy mogą również prezentować reklamy dostosowane do indywidualnych potrzeb. W większości przypadków w tym celu w przeglądarce ustawiane są pliki cookie, które przechowują dane dotyczące zachowania użytkownika.

Co do zasady zakładamy, że pozostajemy odpowiedzialni zgodnie z przepisami o ochronie danych, nawet jeśli korzystamy z usług platformy mediów społecznościowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł jednak, że w niektórych przypadkach operator platformy mediów społecznościowych może być z nami współodpowiedzialny w rozumieniu art. 26 RODO. W takim przypadku wskazujemy na to osobno i pracujemy na podstawie odpowiedniej umowy. Istota umowy jest następnie powielana poniżej na platformie, której dotyczy problem.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z platform mediów społecznościowych lub naszych wbudowanych elementów dane od Ciebie mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską, ponieważ wiele kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, to firmy amerykańskie. W związku z tym możesz nie być już w stanie tak łatwo dochodzić lub egzekwować swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Jakie dane są przetwarzane?

To, które dokładnie dane są przechowywane i przetwarzane, zależy od odpowiedniego dostawcy platformy mediów społecznościowych. Ale zwykle są to dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym, dane użytkownika, takie jak przyciski, które klikasz, kogo lubisz lub obserwujesz, kto, kiedy odwiedzasz które strony, informacje o twoim urządzeniu i adresie IP. Większość tych danych jest przechowywana w plikach cookie. Zwłaszcza jeśli sam masz profil na odwiedzanym kanale mediów społecznościowych i jesteś zalogowany, dane mogą być powiązane z Twoim profilem.

Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych są również przechowywane na serwerach dostawców. W związku z tym tylko dostawcy mają dostęp do danych i mogą udzielić odpowiednich informacji lub wprowadzić zmiany.

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, które dane są przechowywane i przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych i jak możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, powinieneś uważnie przeczytać odpowiednie oświadczenie o ochronie danych firmy. Nawet jeśli masz pytania dotyczące przechowywania i przetwarzania danych lub chcesz dochodzić odpowiednich praw, zalecamy bezpośredni kontakt z dostawcą.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Na przykład platforma mediów społecznościowych Facebook przechowuje dane, dopóki nie będą już potrzebne do własnych celów. Jednak dane klientów, które są porównywane z własnymi danymi użytkownika, zostaną usunięte w ciągu dwóch dni. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Jeśli, jak na przykład w przypadku księgowości, jest to wymagane przez prawo, ten okres przechowywania również może zostać przekroczony.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub stron trzecich, takich jak osadzone elementy mediów społecznościowych w dowolnym momencie. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Ponieważ narzędzia mediów społecznościowych mogą wykorzystywać pliki cookie, zalecamy również naszą ogólną politykę prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane przez Ciebie, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych zawartymi w odpowiednich narzędziach.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z narzędzi tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Informacje na temat konkretnych platform mediów społecznościowych można znaleźć w poniższych sekcjach, jeśli takie istnieją.

Blogi i media publikacji Wprowadzenie

Blogi i publikacje media Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Prezentacja i optymalizacja naszych usług, a także komunikacja między odwiedzającymi stronę internetową, środki bezpieczeństwa i administracja
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, adres IP i publikowane treści.
Więcej szczegółów można znaleźć w używanych narzędziach.
📅 Okres przechowywania: w zależności od zastosowanych narzędzi
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy), art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b. RODO (umowa)

Czym są blogi i media publikacji?

Korzystamy z blogów lub innych środków komunikacji na naszej stronie internetowej, za pomocą których możemy komunikować się z Tobą z jednej strony, a Ty z nami z drugiej. Twoje dane mogą być również przez nas przechowywane i przetwarzane. Może to być konieczne, abyśmy mogli odpowiednio prezentować treści, pracować nad komunikacją i zwiększać bezpieczeństwo. W naszym tekście dotyczącym ochrony danych zasadniczo omawiamy, które dane mogą być przez Ciebie przetwarzane. Dokładna informacja o przetwarzaniu danych zawsze zależy od użytych narzędzi i funkcji. W informacjach o ochronie danych poszczególnych dostawców znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych.

Dlaczego korzystamy z blogów i mediów publikacji?

Naszą największą troską na naszej stronie internetowej jest oferowanie interesujących i ekscytujących treści, a jednocześnie Twoje opinie i treści są dla nas ważne. Dlatego chcemy stworzyć dobrą interaktywną wymianę między nami a Tobą. Dzięki różnym blogom i możliwościom publikacji możemy to osiągnąć. Na przykład możesz pisać komentarze do naszych treści, komentować inne komentarze lub, w niektórych przypadkach, publikować siebie.

Jakie dane są przetwarzane?

To, jakie dokładnie dane są przetwarzane, zawsze zależy od funkcji komunikacyjnych, z których korzystamy. Bardzo często przechowywany jest adres IP, nazwa użytkownika i opublikowane treści. Odbywa się to przede wszystkim w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa, zapobiegania spamowi i podejmowania działań przeciwko nielegalnym treściom. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do przechowywania danych. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane z informacjami w przeglądarce. Więcej informacji na temat gromadzonych i przechowywanych danych można znaleźć w naszych poszczególnych sekcjach oraz w oświadczeniu o ochronie danych danego dostawcy.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Na przykład funkcje publikowania i komentowania przechowują dane do momentu odwołania przechowywania danych. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub narzędzi komunikacji stron trzecich w dowolnym momencie. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Ponieważ pliki cookie mogą być również wykorzystywane do publikacji, zalecamy również nasze ogólne oświadczenie o ochronie danych dotyczące plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane przez Ciebie, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych zawartymi w odpowiednich narzędziach.

Podstawa prawna

Korzystamy ze środków komunikacji głównie na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami, partnerami biznesowymi i odwiedzającymi. O ile korzystanie służy przetwarzaniu stosunków umownych lub ich inicjowaniu, podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO.

Niektóre procesy przetwarzania, w szczególności korzystanie z plików cookie oraz korzystanie z funkcji komentarzy lub wiadomości, wymagają Twojej zgody. Jeśli i w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez zintegrowane media publikacji, zgoda ta będzie uważana za podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Większość funkcji komunikacyjnych, z których korzystamy, ustawia pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Aby uzyskać informacje o określonych narzędziach, zobacz następujące sekcje, jeśli takie istnieją.

Wprowadzenie do marketingu online

Polityka prywatności marketingu internetowego Podsumowanie Osoby, których dane
👥 dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji witryny.
📓 Przetworzone dane: Statystyki dostępu, które zawierają dane, takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas i czas dostępu, zachowanie nawigacji, zachowanie kliknięć i adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Więcej szczegółów można znaleźć w narzędziu marketingu internetowego.
📅 Okres przechowywania: w zależności od zastosowanych narzędzi
⚖️ marketingu internetowego Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest marketing internetowy?

Marketing internetowy odnosi się do wszystkich działań, które są przeprowadzane online w celu osiągnięcia celów marketingowych, takich jak zwiększenie świadomości marki lub zawarcie umowy biznesowej. Ponadto nasze działania marketingowe online mają na celu uświadomienie ludziom naszej strony internetowej. Aby móc pokazać naszą ofertę wielu zainteresowanym osobom, prowadzimy marketing internetowy. Większość z nich to reklama online, content marketing czy optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. Abyśmy mogli efektywnie i celowo korzystać z marketingu internetowego, dane osobowe są również przechowywane i przetwarzane. Z jednej strony dane pomagają nam pokazywać nasze treści tylko tym osobom, które są nimi zainteresowane, az drugiej strony możemy zmierzyć sukces reklamowy naszych działań marketingowych online.

Dlaczego korzystamy z narzędzi marketingu internetowego?

Chcemy pokazać naszą stronę każdej osobie, która jest zainteresowana naszą ofertą. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to możliwe bez świadomie podjętych działań. Dlatego zajmujemy się marketingiem internetowym. Istnieją różne narzędzia, które ułatwiają nam pracę nad naszymi działaniami marketingowymi online, a także dostarczają sugestii dotyczących ulepszeń za pomocą danych. Dzięki temu możemy precyzyjniej kierować nasze kampanie do naszej grupy docelowej. Celem tych narzędzi marketingu internetowego jest ostatecznie optymalizacja naszej oferty.

Jakie dane są przetwarzane?

Aby nasz marketing internetowy działał i aby skuteczność mierzonych środków była tworzona, tworzone są profile użytkowników, a dane są przechowywane na przykład w plikach cookie (są to małe pliki tekstowe). Za pomocą tych danych możemy nie tylko umieszczać reklamy w klasyczny sposób, ale także bezpośrednio na naszej stronie internetowej, prezentować nasze treści tak, jak lubisz najbardziej. W tym celu istnieją różne narzędzia stron trzecich, które oferują te funkcje, a zatem również zbierają i przechowują dane od Ciebie. Wymienione pliki cookie przechowują na przykład, które strony internetowe odwiedziłeś na naszej stronie internetowej, jak długo przeglądałeś te strony, które linki lub przyciski klikasz lub z której strony internetowej trafiłeś do nas. Ponadto można również przechowywać informacje techniczne. Na przykład Twój adres IP, przeglądarkę, z której korzystasz, z jakiego urządzenia odwiedzasz naszą stronę internetową lub czas, w którym uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej i kiedy ją opuściłeś. Jeśli wyraziłeś zgodę na to, że możemy również określić Twoją lokalizację, możemy ją również przechowywać i przetwarzać.

Twój adres IP jest przechowywany w formie pseudonimizowanej (tj. skróconej). Unikalne dane, które bezpośrednio identyfikują Cię jako osobę, takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, są przechowywane wyłącznie w formie pseudonimizowanej w ramach procedur reklamowych i marketingowych online. W związku z tym nie możemy zidentyfikować Cię jako osoby, ale przechowujemy tylko pseudonimizowane, przechowywane informacje w profilach użytkowników.

Pliki cookie mogą być również wykorzystywane, analizowane i wykorzystywane do celów reklamowych na innych stronach internetowych, które współpracują z tymi samymi narzędziami reklamowymi. Dane mogą być następnie przechowywane na serwerach dostawców narzędzi reklamowych.

W wyjątkowych przypadkach unikalne dane (imię i nazwisko, adres e-mail itp.) mogą być również przechowywane w profilach użytkowników. To przechowywanie ma miejsce, na przykład, jeśli jesteś członkiem kanału mediów społecznościowych, którego używamy do naszych działań marketingowych online i że sieć łączy wcześniej otrzymane dane z profilem użytkownika.

Dzięki wszystkim narzędziom reklamowym, z których korzystamy, które przechowują Twoje dane na swoich serwerach, otrzymujemy tylko zagregowane informacje i nigdy dane, które sprawiają, że jesteś rozpoznawalny jako osoba fizyczna. Dane pokazują tylko, jak dobrze działały ustawione środki reklamowe. Na przykład widzimy, jakie środki skłoniły Ciebie lub innych użytkowników do odwiedzenia naszej strony internetowej i zakupu tam usługi lub produktu. Na podstawie analiz możemy w przyszłości udoskonalić naszą ofertę reklamową i jeszcze precyzyjniej dostosować ją do potrzeb i życzeń zainteresowanych osób.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Dane przechowywane w plikach cookie są przechowywane przez różne okresy czasu. Niektóre pliki cookie są usuwane po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat. W odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców zazwyczaj otrzymujesz dokładne informacje o poszczególnych plikach cookie, z których korzysta dostawca.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych w dowolnym momencie. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce. Zgodność z prawem przetwarzania do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

Ponieważ narzędzia marketingu internetowego mogą zwykle korzystać z plików cookie, zalecamy również naszą ogólną politykę prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane przez Ciebie, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych zawartymi w odpowiednich narzędziach.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może wystąpić w przypadku gromadzenia ich przez narzędzia marketingu internetowego.

Z naszej strony istnieje również uzasadniony interes w mierzeniu działań marketingowych online w formie anonimowej w celu optymalizacji naszej oferty i naszych działań za pomocą uzyskanych danych. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z narzędzi tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Informacje na temat konkretnych narzędzi marketingu internetowego, jeśli są dostępne, można znaleźć w poniższych sekcjach.

Polityka prywatności grup niestandardowych odbiorców na Facebooku

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Facebook Custom Audiences, narzędzia do śledzenia zdarzeń po stronie serwera. Usługodawcą jest amerykańska firma Facebook Inc. Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) jest odpowiedzialny za obszar europejski.

Facebook przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunek przetwarzania danych na Facebooku, który odpowiada standardowym klauzulom umownym, można znaleźć w https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pomocą Facebook Custom Audiences można znaleźć w Polityce prywatności na https://www.facebook.com/about/privacy .

Polityka prywatności Google AdMob

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google AdMob, mobilnego narzędzia reklamowego. Usługodawcą jest amerykańska firma Google Inc. W regionie europejskim Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych dotyczące produktów reklamowych Google (Warunki ochrony danych administratora i kontrolera Google Ads), które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi i mają również zastosowanie do Google AdMob, można znaleźć w sekcji https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pomocą Google AdMob znajdziesz w Polityce prywatności na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Polityka prywatności śledzenia konwersji Google Ads (Google AdWords)

Google Ads (Google AdWords) Śledzenie konwersji Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający witrynę
🤝 Cel: Sukces ekonomiczny i optymalizacja naszej usługi.
📓 Przetworzone dane: Statystyki dostępu, które zawierają dane, takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas i czas dostępu, zachowanie nawigacji, zachowanie kliknięć i adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail.
📅 Okres przechowywania: Pliki cookie konwersji zwykle wygasają po 30 dniach i nie przekazują żadnych danych
⚖️ osobowych Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest śledzenie konwersji Google Ads?

Używamy Google Ads (dawniej Google AdWords) jako środka marketingu internetowego w celu promowania naszych produktów i usług. W ten sposób chcemy uświadomić większej liczbie osób wysoką jakość naszych ofert w Internecie. W ramach naszych działań reklamowych za pośrednictwem Google Ads korzystamy ze śledzenia konwersji google Inc. na naszej stronie internetowej. Jednak w Europie Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google. Za pomocą tego bezpłatnego narzędzia śledzącego możemy lepiej dostosować naszą ofertę reklamową do Twoich zainteresowań i potrzeb. W poniższym artykule chcemy bardziej szczegółowo omówić, dlaczego korzystamy ze śledzenia konwersji, jakie dane są przechowywane i jak zapobiegać takiemu przechowywaniu danych.

Google Ads (dawniej Google AdWords) to wewnętrzny system reklamy internetowej Google Inc. Jesteśmy przekonani o jakości naszej oferty i chcemy, aby jak najwięcej osób poznało naszą stronę internetową. W sektorze online Google Ads oferuje do tego najlepszą platformę. Oczywiście chcemy również uzyskać dokładny przegląd czynników kosztowo-korzyści naszych promocji. Dlatego korzystamy z narzędzia do śledzenia konwersji Google Ads.

Ale czym właściwie jest nawrócenie? Konwersja ma miejsce, gdy przechodzisz od czysto zainteresowanego odwiedzającego witrynę do działającego odwiedzającego. Dzieje się tak za każdym razem, gdy klikniesz naszą reklamę, a następnie wykonasz inną czynność, na przykład odwiedzisz naszą stronę internetową. Dzięki narzędziu do śledzenia konwersji Google rejestrujemy, co dzieje się po kliknięciu przez użytkownika naszej reklamy Google Ads. Na przykład możemy zobaczyć, czy produkty są kupowane, czy usługi są używane lub czy użytkownicy zapisali się do naszego biuletynu.

Dlaczego korzystamy ze śledzenia konwersji Google Ads w naszej witrynie?

Korzystamy z Google Ads, aby zwrócić uwagę na naszą ofertę również na innych stronach internetowych. Celem jest, aby nasze kampanie reklamowe naprawdę docierały tylko do tych osób, które są zainteresowane naszymi ofertami. Dzięki narzędziu do śledzenia konwersji widzimy, które słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie prowadzą do pożądanych działań klientów. Sprawdzamy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na urządzeniu, a następnie dokonuje konwersji. Dane te pozwalają nam obliczyć nasz czynnik kosztów i korzyści, zmierzyć sukces poszczególnych działań reklamowych i w konsekwencji zoptymalizować nasze działania marketingowe online. Uzyskane dane możemy również wykorzystać, aby nasza strona internetowa była dla Ciebie bardziej interesująca i aby jeszcze bardziej indywidualnie dostosować naszą ofertę reklamową do Twoich potrzeb.

Jakie dane są przechowywane w śledzeniu konwersji Google Ads?

Zintegrowaliśmy tag śledzenia konwersji lub fragment kodu na naszej stronie internetowej, aby lepiej analizować określone działania użytkowników. Jeśli klikniesz teraz jedną z naszych reklam Google Ads, plik cookie "Konwersja" z domeny Google zostanie zapisany na Twoim komputerze (zwykle w przeglądarce) lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje na komputerze użytkownika.

Oto dane najważniejszych plików cookie do śledzenia konwersji Google:

Nazwa: Wartość konwersji
: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ311893761-3
Cel: Ten plik cookie przechowuje każdą konwersję dokonaną na naszej stronie po przyjściu do nas za pośrednictwem reklamy Google.
Data ważności: po 3 miesiącach

Nazwa: _gac
Wartość: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Cel: Jest to klasyczny plik cookie Google Analytics i służy do rejestrowania różnych działań na naszej stronie internetowej.
Data ważności: po 3 miesiącach

Nuta: Plik cookie _gac pojawia się tylko w połączeniu z Google Analytics. Powyższa lista nie twierdzi, że jest kompletna, ponieważ Google wielokrotnie wykorzystuje inne pliki cookie do oceny analitycznej.

Gdy tylko wykonasz działanie na naszej stronie internetowej, Google rozpoznaje plik cookie i zapisuje Twoje działanie jako tak zwaną konwersję. Tak długo, jak przeglądasz naszą stronę internetową, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google rozpoznajemy, że znalazłeś nas za pośrednictwem naszej reklamy Google Ads. Plik cookie jest odczytywany i wysyłany z powrotem do Google Ads wraz z danymi konwersji. Możliwe jest również, że inne pliki cookie są używane do pomiaru konwersji. Śledzenie konwersji Google Ads można udoskonalić i ulepszyć za pomocą Google Analytics. W przypadku reklam wyświetlanych przez Google w różnych miejscach w internecie pliki cookie o nazwie "__gads" lub "_gac" mogą być umieszczane w naszej domenie. Od września 2017 r. różne informacje o kampanii są przechowywane przez analityków.js za pomocą _gac pliku cookie. Plik cookie przechowuje te dane, gdy tylko odwiedzisz jedną z naszych stron, dla których skonfigurowano automatyczne tagowanie Google Ads. W przeciwieństwie do plików cookie, które są ustawione dla domen Google, Google może odczytać te pliki cookie konwersji tylko wtedy, gdy jesteś na naszej stronie internetowej. Nie gromadzimy ani nie otrzymujemy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy raport od Google z ocenami statystycznymi. Na przykład poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i widzimy, które środki reklamowe zostały dobrze przyjęte.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

W tym miejscu zwracamy uwagę, że nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Google wykorzystuje zebrane dane. Według Google dane są szyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach. W większości przypadków pliki cookie konwersji wygasają po 30 dniach i nie przesyłają żadnych danych osobowych. Pliki cookie o nazwie "Konwersja" i "_gac" (które są używane w połączeniu z Google Analytics) mają datę ważności 3 miesiące.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Możesz nie uczestniczyć w śledzeniu konwersji Google Ads. Jeśli dezaktywujesz plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki, blokujesz śledzenie konwersji. W takim przypadku nie zostaniesz uwzględniony w statystykach narzędzia śledzącego. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Z każdą przeglądarką działa to nieco inaczej. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Jeśli zasadniczo nie chcesz plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Dzięki temu możesz zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwalasz na plik cookie, czy nie. Pobranie i zainstalowanie tej wtyczki do przeglądarki na https://support.google.com/ads/answer/7395996 spowoduje również wyłączenie wszystkich "reklamowych plików cookie". Pamiętaj, że wyłączając te pliki cookie, nie uniemożliwiasz reklam, ale tylko spersonalizowane reklamy.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może wystąpić w przypadku gromadzenia ich przez śledzenie konwersji Google Ads.

Mamy też uzasadniony interes w korzystaniu ze śledzenia konwersji Google Ads w celu optymalizacji naszych usług online i działań marketingowych. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy ze śledzenia konwersji Google Ads tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych dotyczące produktów reklamowych Google (Warunki ochrony danych administratora Google Ads), które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi i mają również zastosowanie do Google Ads, można znaleźć w sekcji https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie danych w Google, zalecamy ogólną politykę prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Polityka prywatności Google AdSense

Polityka prywatności Google AdSense Podsumowanie Osoby, których dane
👥 dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Sukces ekonomiczny i optymalizacja naszej usługi.
📓 Przetworzone dane: Statystyki dostępu, które zawierają dane, takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas i czas dostępu, zachowanie nawigacji, zachowanie kliknięć i adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail.
📅 Okres przechowywania: w zależności od wykorzystywanych plików cookie i przechowywanych danych
⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest Google AdSense?

Używamy Google AdSense na tej stronie. Jest to program reklamowy firmy Google Inc. W Europie Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google. Dzięki Google AdSense możemy wyświetlać reklamy na tej stronie, które pasują do naszego tematu. W ten sposób oferujemy Ci reklamy, które idealnie reprezentują dla Ciebie prawdziwą wartość dodaną. W trakcie tego tekstu dotyczącego ochrony danych na temat Google AdSense wyjaśniamy, dlaczego korzystamy z Google AdSense na naszej stronie internetowej, które z Twoich danych są przetwarzane i przechowywane oraz jak możesz zapobiec takiemu przechowywaniu danych.

Program reklamowy Google AdSense istnieje od 2003 roku. W przeciwieństwie do Google Ads (dawniej: Google AdWords), nie możesz się tutaj reklamować samodzielnie. Google AdSense wyświetla reklamy na stronach takich jak nasza. Największą zaletą tej usługi reklamowej w porównaniu z innymi jest to, że Google AdSense wyświetla tylko reklamy pasujące do naszych treści. Google ma własny algorytm, który oblicza, które reklamy widzisz. Oczywiście chcemy pokazać Ci tylko reklamy, które Cię interesują i oferują wartość dodaną. Google sprawdza, które reklamy są odpowiednie dla naszej strony internetowej i dla naszych użytkowników na podstawie Twoich zainteresowań lub zachowań użytkowników oraz na podstawie naszej oferty. W tym miejscu chcielibyśmy również wspomnieć, że nie ponosimy odpowiedzialności za wybór reklam. Na naszej stronie internetowej oferujemy wyłącznie powierzchnie reklamowe. Wyboru wyświetlanej reklamy dokonuje Google. Od sierpnia 2013 r. reklamy zostały również dostosowane do odpowiedniego interfejsu użytkownika. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy odwiedzasz naszą stronę internetową ze smartfona, komputera lub laptopa, reklamy dostosowują się do Twojego urządzenia.

Dlaczego używamy Google AdSense na naszej stronie internetowej?

Prowadzenie wysokiej jakości strony internetowej wymaga dużego poświęcenia i poświęcenia. Zasadniczo nigdy nie skończyliśmy pracy nad naszą stroną internetową. Zawsze staramy się utrzymywać naszą stronę i aktualizować ją tak, jak to możliwe. Oczywiście chcemy również osiągnąć sukces gospodarczy dzięki tej pracy. Dlatego wybraliśmy reklamy jako źródło dochodu. Jednak najważniejszą rzeczą dla nas jest to, aby nie przeszkadzać w wizycie na naszej stronie internetowej za pośrednictwem tych reklam. Z pomocą Google AdSense otrzymasz tylko reklamy, które pasują do naszych tematów i zainteresowań.

Podobnie jak w przypadku indeksowania google dla witryny, bot sprawdza odpowiednie treści i oferty na stronie. Następnie treść reklam jest dostosowywana i prezentowana. Oprócz nakładania się treści między ofertą reklamy i witryny, AdSense obsługuje również kierowanie oparte na zainteresowaniach. Oznacza to, że Google wykorzystuje Twoje dane również do dostarczania reklam dostosowanych do Ciebie. Otrzymujesz więc reklamę, która idealnie oferuje prawdziwą wartość dodaną i mamy większą szansę na zarobienie czegoś małego.

Jakie dane są przechowywane przez Google AdSense?

Aby Google AdSense mógł wyświetlać reklamy dostosowane do Ciebie, używane są między innymi pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowują pewne informacje na komputerze użytkownika.

W AdSense pliki cookie mają na celu umożliwienie lepszej reklamy. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Należy jednak zauważyć, że Google traktuje dane takie jak "pseudonimowe identyfikatory plików cookie" (nazwa lub inna funkcja identyfikacyjna jest zastępowana pseudonimem) lub adresy IP jako informacje nieidentyfikowalne dla osób. Zgodnie z RODO dane te mogą być jednak uznane za dane osobowe. Google AdSense wysyła plik cookie do przeglądarki po każdym wyświetleniu (dzieje się tak zawsze, gdy widzisz reklamę), każdym kliknięciu i każdej innej aktywności, która prowadzi do połączenia z serwerami Google AdSense. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik cookie, jest on tam przechowywany.

W ramach AdSense strony trzecie mogą umieszczać i odczytywać pliki cookie w przeglądarce lub używać sygnałów nawigacyjnych do przechowywania danych otrzymanych z wyświetlania reklam w Witrynie. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to małe grafiki, które umożliwiają analizę pliku dziennika i zapis pliku dziennika. Analiza ta umożliwia statystyczną ocenę marketingu online.

Google może wykorzystywać te pliki cookie do zbierania pewnych informacji o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej. Należą do nich:

 • Informacje o tym, jak obsługiwać reklamę (kliknięcia, wyświetlenia, ruchy myszą)
 • Informacje o tym, czy reklama pojawiła się już w przeglądarce we wcześniejszym momencie. Te dane pomagają nie widzieć reklamy częściej.

Google analizuje dane dotyczące wyświetlanych nośników reklamowych i Twojego adresu IP oraz ocenia je. Google wykorzystuje te dane przede wszystkim do pomiaru skuteczności reklamy i ulepszania oferty reklamowej. Dane te nie będą łączone z żadnymi danymi osobowymi, które Google może posiadać na Twój temat za pośrednictwem innych usług Google.

Poniżej przedstawiamy pliki cookie, których Google AdSense używa do celów śledzenia. Tutaj odnosimy się do witryny testowej, która ma zainstalowany tylko Google AdSense: 

Nazwa: uid
Wartość: 891269189311893761-8
Cel: Plik cookie jest przechowywany w domenie adform.net. Zapewnia unikalnie przypisany, wygenerowany maszynowo identyfikator użytkownika i zbiera dane o aktywności na naszej stronie internetowej.
Data ważności: po 2 miesiącach

Nazwa: Wartość C
: 1
Cel: Ten plik cookie identyfikuje, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie. Plik cookie jest przechowywany pod domeną track.adform.net.
Data ważności: po 1 miesiącu

Nazwa: cid
Wartość: 8912691894970695056,0,0,0,0
Cel: Ten plik cookie jest przechowywany pod domeną track.adform.net, oznacza Identyfikator klienta i służy do ulepszania reklam dla Ciebie. Może przekazywać bardziej trafne reklamy do odwiedzającego i pomaga poprawić raporty dotyczące skuteczności kampanii.
Data ważności: po 2 miesiącach

Nazwa: Wartość IDE
: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU311893761-1
Cel: Plik cookie jest przechowywany w domenie doubleclick.net. Służy do rejestrowania Twoich działań po wyświetleniu lub po kliknięciu reklamy. Pozwala to zmierzyć, jak dobrze reklama jest odbierana przez naszych gości.
Data ważności: po 1 miesiącu

Nazwa: test_cookie
Wartość: brak wskazania
Cel: Za pomocą "test_cookies" możesz sprawdzić, czy Twoja przeglądarka w ogóle obsługuje pliki cookies. Plik cookie jest przechowywany pod domeną doubleclick.net.
Data ważności: po 1 miesiącu

Nazwa: CT592996
Wartość:733366
Przeznaczenie: Przechowywane w domenie adform.net. Plik cookie jest ustawiany natychmiast po kliknięciu reklamy. Nie mogliśmy znaleźć bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z tego pliku cookie.
Data ważności: po godzinie

Nuta: Ta lista nie może twierdzić, że jest wyczerpująca, ponieważ doświadczenie pokazuje, że Google stale zmienia wybór swoich plików cookie.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Google gromadzi Twój adres IP i różne czynności, które wykonujesz na stronie internetowej. Pliki cookie przechowują te informacje o interakcjach na naszej stronie internetowej. Według Google firma gromadzi i przechowuje informacje dostarczone w bezpieczny sposób na wewnętrznych serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli nie masz konta Google lub nie jesteś zalogowany, Google zazwyczaj przechowuje zebrane dane z unikalnym identyfikatorem (ID) w Twojej przeglądarce. Unikalne identyfikatory przechowywane w plikach cookie są wykorzystywane na przykład w celu zapewnienia spersonalizowanej reklamy. Jeśli zalogujesz się na konto Google, Google może również zbierać dane osobowe.

W każdej chwili możesz usunąć niektóre dane przechowywane przez Google (zobacz następną sekcję). Wiele informacji przechowywanych w plikach cookies jest automatycznie usuwanych po pewnym czasie. Istnieją jednak również dane, które są przechowywane przez Google przez dłuższy czas. Dzieje się tak w przypadku, gdy Google musi przechowywać określone dane przez nieokreślony dłuższy czas ze względów ekonomicznych lub prawnych.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zawsze masz możliwość usunięcia lub wyłączenia plików cookie znajdujących się na Twoim komputerze. Jak to dokładnie działa, zależy od przeglądarki. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Jeśli zasadniczo nie chcesz plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Dzięki temu możesz zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwalasz na plik cookie, czy nie. Pobranie i zainstalowanie tej wtyczki do przeglądarki na https://support.google.com/ads/answer/7395996 spowoduje również wyłączenie wszystkich "reklamowych plików cookie". Pamiętaj, że wyłączając te pliki cookie, nie uniemożliwiasz reklam, ale tylko spersonalizowane reklamy.

Jeśli masz konto Google, możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam na stronie internetowej https://adssettings.google.com/authenticated. Ponownie nadal będziesz widzieć reklamy, ale nie są one już dostosowane do Twoich zainteresowań. Mimo to reklamy są wyświetlane na podstawie kilku czynników, takich jak lokalizacja, typ przeglądarki i użyte wyszukiwane hasła.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z Google AdSense, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może wystąpić w przypadku gromadzenia przez Google AdSense.

Z naszej strony istnieje również uzasadniony interes w korzystaniu z Google AdSense w celu optymalizacji naszych usług online i naszych działań marketingowych. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z Google AdSense tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych dotyczące produktów reklamowych Google (Warunki ochrony danych administratora i kontrolera Google Ads), które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi i mają również zastosowanie do Google AdSense, można znaleźć w sekcji https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Możesz przeczytać, jakie dane Google zazwyczaj gromadzi i do czego wykorzystuje te dane na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Polityka prywatności Google Marketing Platform (dawniej: DoubleClick)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Google Marketing Platform. Należą do nich różne narzędzia marketingowe, takie jak Data Studio, Ankiety, Campaign Manager 360, Display & Video 360 lub Search Ads 360. W regionie europejskim Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google.

Google verarbeitet Daten von Ihnen u.a. auch in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer in die USA besteht. Dies kann mit verschiedenen Risiken für die Rechtmäßigkeit und Sicherheit der Datenverarbeitung einhergehen.

Als Grundlage der Datenverarbeitung bei Empfängern mit Sitz in Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, also insbesondere in den USA) oder einer Datenweitergabe dorthin verwendet Google sogenannte Standardvertragsklauseln (= Art. 46. Abs. 2 und 3 DSGVO). Standardvertragsklauseln (Standard Contractual Clauses – SCC) sind von der EU-Kommission bereitgestellte Mustervorlagen und sollen sicherstellen, dass Ihre Daten auch dann den europäischen Datenschutzstandards entsprechen, wenn diese in Drittländer (wie beispielsweise in die USA) überliefert und dort gespeichert werden. Durch diese Klauseln verpflichtet sich Google, bei der Verarbeitung Ihrer relevanten Daten, das europäische Datenschutzniveau einzuhalten, selbst wenn die Daten in den USA gespeichert, verarbeitet und verwaltet werden. Diese Klauseln basieren auf einem Durchführungsbeschluss der EU-Kommission. Sie finden den Beschluss und die entsprechenden Standardvertragsklauseln u.a. hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Die Google Ads Datenverarbeitungsbedingungen (Google Ads Data Processing Terms), welche den Standardvertragsklauseln entsprechen und auch für Google-Marketing-Platform-Produkte geltend sind, finden Sie unter https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Mehr über die Daten, die durch die Verwendung von Google-Marketing-Platform-Produkte verarbeitet werden, erfahren Sie in der Privacy Policy auf https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

PayPal Marketing Solutions Datenschutzerklärung

Wir verwenden auf unserer Website PayPal Marketing Solutions, ein Verkaufs-Optimierungstool. Dienstanbieter ist das amerikanische Unternehmen PayPal Pte. Ltd, 2211 North First Street, San Jose, California 95131, USA.

PayPal przetwarza również Twoje dane w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych PayPal tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule PayPal zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych oraz danych przetwarzanych za pomocą PayPal Marketing Solutions można znaleźć w Polityce Prywatności na https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pomocą PayPal Marketingowych Solutions można znaleźć w Polityce Prywatności na https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Wprowadzenie do programów partnerskich

Programy partnerskie Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Sukces ekonomiczny i optymalizacja naszych usług.
📓 Przetworzone dane: Statystyki dostępu, które zawierają dane, takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas i czas dostępu, zachowanie nawigacji, zachowanie kliknięć i adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail.
📅 Okres przechowywania: dane osobowe są zwykle przechowywane przez programy partnerskie, dopóki nie będą już potrzebne
⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są programy partnerskie?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z programów partnerskich od różnych dostawców. Korzystając z programu partnerskiego, dane od Ciebie mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane do odpowiedniego dostawcy programu partnerskiego. W tym tekście dotyczącym ochrony danych przedstawiamy ogólny przegląd przetwarzania danych przez programy partnerskie i pokazujemy, w jaki sposób można również zapobiec lub odwołać transfer danych. Każdy program partnerski (zwany również programem partnerskim) opiera się na zasadzie prowizji za polecenie. Na naszej stronie internetowej ustawiony jest link lub reklama zawierająca link i jeśli jesteś nim zainteresowany i klikniesz na niego i kupisz w ten sposób produkt lub usługę, otrzymamy prowizję (zwrot kosztów reklamy)

Dlaczego korzystamy z programów partnerskich na naszej stronie internetowej?

Naszym celem jest zapewnienie Ci przyjemnego czasu z dużą ilością pomocnych treści. W tym celu włożyliśmy wiele pracy i czasu w rozwój naszej strony internetowej. Z pomocą programów partnerskich mamy możliwość otrzymania niewielkiego wynagrodzenia za naszą pracę. Oczywiście każdy link partnerski zawsze ma związek z naszym tematem i pokazuje oferty, które mogą Cię zainteresować.

Jakie dane są przetwarzane?

Aby móc zrozumieć, czy kliknąłeś link, z którego korzystaliśmy, dostawca programu partnerskiego musi dowiedzieć się, że to Ty kliknąłeś link za pośrednictwem naszej strony internetowej. Konieczne jest zatem prawidłowe przypisanie linków do programu partnerskiego wykorzystywanych do następujących działań (transakcja biznesowa, zakup, konwersja, wyświetlenie itp.). Tylko wtedy może działać rozliczanie prowizji.

Aby to mapowanie działało, wartość może zostać dołączona do linku (w adresie URL) lub informacje mogą być przechowywane w plikach cookie. Przechowuje na przykład, z której strony wchodzisz (strona odsyłająca), po kliknięciu linku, identyfikator naszej strony internetowej, która ją oferuje oraz identyfikator użytkownika.

Oznacza to, że gdy tylko wejdziesz w interakcję z produktami i usługami programu partnerskiego, dostawca ten zbiera również dane od Ciebie. To, które dokładnie dane są przechowywane, zależy od poszczególnych dostawców. Na przykład Program Partnerski Amazon rozróżnia informacje aktywne i automatyczne. Aktywne obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek, informacje o płatności lub informacje o lokalizacji. W takim przypadku automatycznie przechowywane informacje obejmują zachowanie użytkownika, adres IP, informacje o urządzeniu i adres URL.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług i dostarczania produktów. Dane przechowywane w plikach cookie są przechowywane przez różne okresy czasu. Niektóre pliki cookie są usuwane po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat, jeśli nie są aktywnie usuwane. Dokładny czas przetwarzania danych zależy od użytego dostawcy, zazwyczaj należy być przygotowanym na kilkuletni okres przechowywania. W odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców zazwyczaj otrzymują Państwo dokładne informacje o czasie trwania przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo do informacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań możesz również w dowolnym momencie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dostawcę programu partnerskiego. Dane kontaktowe można znaleźć w naszej polityce prywatności lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

Możesz usuwać, dezaktywować lub zarządzać plikami cookie, których dostawcy używają do swoich funkcji w przeglądarce. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z programów partnerskich, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może wystąpić w przypadku ich gromadzenia przez program partnerski.

Von unserer Seite besteht zudem ein berechtigtes Interesse, ein Partnerprogramm zu verwenden, um unser Online-Service und unsere Marketingmaßnahmen zu optimieren. Die dafür entsprechende Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen). Wir setzen das Partnerprogramm gleichwohl nur ein, soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben.

Informationen zu speziellen Partnerprogramme, erhalten Sie – sofern vorhanden – in den folgenden Abschnitten.

eBay Partner Network Datenschutzerklärung

Wir nutzen für unsere Website das Partnerprogramm von eBay. Dienstanbieter ist das amerikanische Unternehmen eBay Partner Network, Inc., 2145 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA.  

eBay verarbeitet Daten u.a. auch in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer in die USA besteht. Dies kann mit verschiedenen Risiken für die Rechtmäßigkeit und Sicherheit der Datenverarbeitung einhergehen.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, eBay stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Klauzule te zobowiązują serwis eBay do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Rezolucję i klauzule można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Aby dowiedzieć się więcej o danych przetwarzanych za pośrednictwem sieci partnerskiej eBay, zapoznaj się z Zasadami zachowania poufności na https://partnernetwork.ebay.de/page/network-agreement#privacy-policy.

Wprowadzenie do platformy zarządzania zgodami na pliki cookie

Platforma zarządzania zgodami na pliki cookie Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający witrynę
🤝 Cel: Uzyskiwanie i zarządzanie zgodą na określone pliki cookie, a tym samym korzystanie z niektórych narzędzi
📓 Przetwarzane dane: Dane do zarządzania ustawionymi ustawieniami plików cookie, takimi jak adres IP, czas zgody, rodzaj zgody, indywidualne zgody. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim narzędziu.
📅 Okres przechowywania: W zależności od użytego narzędzia, musisz być przygotowany na
⚖️ okresy kilku lat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest platforma zarządzania zgodami na pliki cookie?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania Platformy Zarządzania Zgodami (CMP), które ułatwia prawidłową i bezpieczną obsługę skryptów i plików cookie używanych przez nas i Ciebie. Oprogramowanie automatycznie tworzy wyskakujące okienko plików cookie, skanuje i kontroluje wszystkie skrypty i pliki cookie, zapewnia zgodę na pliki cookie wymaganą przez prawo o ochronie danych i pomaga nam i Tobie śledzić wszystkie pliki cookie. Większość narzędzi do zarządzania zgodami na pliki cookie identyfikuje i kategoryzuje wszystkie istniejące pliki cookie. Jako odwiedzający stronę internetową sam decydujesz, czy i na które skrypty i pliki cookie zezwalasz, a na które nie zezwalasz. Na poniższej ilustracji przedstawiono relacje między przeglądarką, serwerem sieci Web i CMP.

Dlaczego używamy narzędzia do zarządzania plikami cookie?

Naszym celem jest zaoferowanie Państwu jak największej przejrzystości w obszarze ochrony danych. Ponadto jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Chcemy edukować Cię w jak największym stopniu o wszystkich narzędziach i wszystkich plikach cookie, które mogą przechowywać i przetwarzać Twoje dane. Masz również prawo do samodzielnego decydowania, które pliki cookie akceptujesz, a które nie. Aby przyznać Ci to prawo, musimy najpierw dokładnie wiedzieć, które pliki cookie wylądowały na naszej stronie internetowej w pierwszej kolejności. Dzięki narzędziu do zarządzania plikami cookie, które regularnie skanuje stronę internetową w poszukiwaniu wszystkich istniejących plików cookie, wiemy o wszystkich plikach cookie i możemy dostarczyć Ci informacji o nich zgodnie z RODO. Następnie możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie za pośrednictwem systemu zgody.

Jakie dane są przetwarzane?

W ramach naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie możesz samodzielnie zarządzać każdym plikiem cookie i mieć pełną kontrolę nad przechowywaniem i przetwarzaniem swoich danych. Oświadczenie o Twojej zgodzie jest przechowywane, abyśmy nie musieli pytać Cię za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, a także możemy udowodnić Twoją zgodę, jeśli jest to wymagane przez prawo. Jest on przechowywany w pliku cookie opt-in lub na serwerze. W zależności od dostawcy narzędzia do zarządzania plikami cookie okres przechowywania zgody na pliki cookie jest różny. W większości przypadków dane te (takie jak pseudonimowy identyfikator użytkownika, czas zgody, szczegółowe informacje na temat kategorii plików cookie lub narzędzi, przeglądarka, informacje o urządzeniu) są przechowywane przez okres do dwóch lat.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Dane przechowywane w plikach cookie są przechowywane przez różne okresy czasu. Niektóre pliki cookie są usuwane po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat. Dokładny czas przetwarzania danych zależy od użytego narzędzia, najczęściej należy być przygotowanym na okres przechowywania kilku lat. W odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców zazwyczaj otrzymują Państwo dokładne informacje o czasie trwania przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na używanie plików cookie w dowolnym momencie. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Aby uzyskać informacje na temat konkretnych narzędzi do zarządzania plikami cookie, zapoznaj się z poniższymi sekcjami, jeśli takie istnieją.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazisz zgodę na pliki cookie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za pośrednictwem tych plików cookie. Jeśli możemy używać plików cookie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda ta jest również podstawą prawną do korzystania z plików cookie lub przetwarzania Twoich danych. Aby móc zarządzać zgodą na pliki cookie i umożliwić wyrażenie zgody, wykorzystywane jest oprogramowanie platformy zarządzania zgodami na pliki cookie. Korzystanie z tego oprogramowania umożliwia nam prowadzenie strony internetowej w sposób efektywny zgodnie z prawem, co stanowi uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Polityka prywatności AdSimple Cookie Manager

AdSimple Cookie Manager Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający witrynę
🤝 Cel: Uzyskanie zgody na określone pliki cookie, a tym samym korzystanie z niektórych narzędzi
📓 Przetwarzane dane: Dane wykorzystywane do zarządzania ustawieniami plików cookie, takie jak adres IP, czas zgody, rodzaj zgody, indywidualne zgody. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o
📅 ochronie danych Okres przechowywania: używany plik cookie wygasa po upływie roku
⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest AdSimple Cookie Manager?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Menedżera plików cookie AdSimple firmy AdSimple GmbH, Fabriksgasse 20, 2230 Gänserndorf. Między innymi AdSimple Cookie Manager oferuje nam możliwość dostarczenia Ci kompleksowej i zgodnej z prywatnością informacji o plikach cookie, abyś mógł sam zdecydować, na które pliki cookie zezwalasz, a które nie. Korzystając z tego oprogramowania, dane od Ciebie są wysyłane do AdSimple i przechowywane. W niniejszej polityce prywatności informujemy, dlaczego korzystamy z Menedżera plików cookie AdSimple, jakie dane są przesyłane i przechowywane oraz w jaki sposób można zapobiec takiemu przesyłaniu danych.

AdSimple Cookie Manager to oprogramowanie, które skanuje naszą stronę internetową oraz identyfikuje i kategoryzuje wszystkie istniejące pliki cookie. Ponadto jako odwiedzający stronę internetową jesteś informowany o korzystaniu z plików cookie za pomocą skryptu powiadomienia o plikach cookie i sam decydujesz, na które pliki cookie zezwalasz, a które nie.

Dlaczego używamy AdSimple Cookie Manager na naszej stronie internetowej?

Chcemy zaoferować Państwu maksymalną przejrzystość w obszarze ochrony danych. Aby to zapewnić, musimy najpierw dokładnie wiedzieć, które pliki cookie wylądowały na naszej stronie internetowej w czasie. Ponieważ Menedżer plików cookie AdSimple regularnie skanuje naszą stronę internetową i lokalizuje wszystkie pliki cookie, mamy pełną kontrolę nad tymi plikami cookie, a tym samym możemy działać zgodnie z RODO. Dzięki temu możemy dokładnie poinformować Cię o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej. Ponadto zawsze otrzymasz aktualne i zgodne z ochroną danych powiadomienie o plikach cookie i sam zdecydujesz za pomocą systemu checkbox, które pliki cookie akceptujesz lub blokujesz.

Jakie dane są przechowywane przez AdSimple Cookie Manager?

Jeśli zgadzasz się na pliki cookie na naszej stronie internetowej, następujący plik cookie zostanie ustawiony przez AdSimple Cookie Manager:

Nazwa: acm_status
Wartość: ":true,"statistik":true,"marketing":true,"socialmedia":true,"settings":true}
Cel użycia: Ten plik cookie przechowuje status twojej zgody. Dzięki temu nasza strona internetowa może odczytywać i śledzić aktualny status podczas przyszłych wizyt.
Data ważności: po roku

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Wszystkie dane gromadzone przez AdSimple Cookie Manager są przekazywane i przechowywane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Zebrane dane są przechowywane na serwerach AdSimple w Hetzner GmbH w Niemczech. Dostęp do tych danych mają wyłącznie AdSimple GmbH i Hetzner GmbH.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich usunięcia w dowolnym momencie. Możesz zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych, na przykład poprzez odrzucenie korzystania z plików cookie za pomocą skryptu powiadomienia o plikach cookie. Innym sposobem zapobiegania przetwarzaniu danych lub zarządzania nimi zgodnie z Twoimi życzeniami jest przeglądarka. W zależności od przeglądarki zarządzanie plikami cookies działa nieco inaczej. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazisz zgodę na pliki cookie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za pośrednictwem tych plików cookie. Jeśli możemy używać plików cookie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda ta jest również podstawą prawną do korzystania z plików cookie lub przetwarzania Twoich danych. Aby móc zarządzać zgodą na pliki cookie i umożliwić wyrażenie zgody, używany jest Menedżer plików cookie AdSimple. Korzystanie z tego oprogramowania umożliwia nam prowadzenie strony internetowej w sposób efektywny zgodnie z prawem, co stanowi uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu dobry przegląd ruchu danych i przetwarzania danych przez Menedżera plików cookie AdSimple. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym narzędziu, zalecamy stronę opisu na https://www.adsimple.at/adsimple-cookie-manager/.

Wprowadzenie dostawcy płatności

Dostawca usług płatniczych Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Umożliwienie i optymalizacja procesu płatności na naszej stronie internetowej
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak imię i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, hasła, TAN itp.), Adres IP i dane
umowy Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim narzędziu dostawcy płatności.
📅 Okres przechowywania: w zależności od wykorzystanego dostawcy
⚖️ płatności Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO (wykonanie umowy)

Co to jest dostawca płatności?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemów płatności online, które umożliwiają nam i Tobie bezpieczny i płynny proces płatności. Między innymi dane osobowe mogą być również wysyłane, przechowywane i przetwarzane tam do odpowiedniego dostawcy płatności. Dostawcy płatności to systemy płatności online, które umożliwiają złożenie zamówienia za pośrednictwem bankowości internetowej. Przetwarzanie płatności odbywa się przez wybranego dostawcę płatności. Otrzymamy wtedy informację o dokonanej płatności. Z tej metody może skorzystać każdy użytkownik, który posiada aktywne konto bankowe online z PIN-em i TAN. Prawie nie ma już banków, które nie oferują lub nie akceptują takich metod płatności.

Dlaczego korzystamy z usług dostawców usług płatniczych na naszej stronie internetowej?

Oczywiście chcemy zaoferować najlepszą możliwą obsługę za pomocą naszej strony internetowej i naszego zintegrowanego sklepu internetowego, abyś czuł się komfortowo na naszej stronie i korzystał z naszych ofert. Wiemy, że Twój czas jest cenny, a zwłaszcza przetwarzanie płatności musi działać szybko i sprawnie. Z tych powodów oferujemy różnych dostawców usług płatniczych. Możesz wybrać preferowanego dostawcę płatności i zapłacić w zwykły sposób.

Jakie dane są przetwarzane?

Oczywiście to, jakie dokładnie dane są przetwarzane, zależy od danego dostawcy płatności. Przechowywane są jednak dane takie jak imię i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, hasła, numery TAN itp.). Są to dane niezbędne do tego, aby w ogóle móc przeprowadzić transakcję. Ponadto mogą być również przechowywane wszelkie dane umowy i dane użytkownika, takie jak podczas odwiedzania naszej strony internetowej, treści, które Cię interesują lub które podstrony klikasz. Twój adres IP i informacje o komputerze, z którego korzystasz, są również przechowywane przez większość dostawców płatności.

Dane są zwykle przechowywane i przetwarzane na serwerach dostawców usług płatniczych. Jako operator strony internetowej nie otrzymujemy tych danych. Zostaniemy poinformowani tylko wtedy, gdy płatność zadziałała, czy nie. W przypadku kontroli tożsamości i zdolności kredytowej może się zdarzyć, że dostawcy usług płatniczych przekażą dane do odpowiedniego organu. W przypadku wszystkich transakcji płatniczych zawsze obowiązują zasady biznesowe i zasady ochrony danych danego dostawcy. Dlatego zawsze zapoznaj się z ogólnymi warunkami i polityką prywatności dostawcy płatności. Masz również prawo do usunięcia lub poprawienia danych w dowolnym momencie, na przykład. Skontaktuj się z odpowiednim usługodawcą w sprawie swoich praw (prawo do odwołania, prawo dostępu i prawo do obaw).

Dauer der Datenverarbeitung

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Jeśli, jak na przykład w przypadku księgowości, jest to wymagane przez prawo, ten okres przechowywania również może zostać przekroczony. Na przykład przechowujemy dokumenty księgowe należące do umowy (faktury, dokumenty umowne, wyciągi z konta itp.) przez 10 lat (§ 147 AO), a także inne istotne dokumenty biznesowe przez 6 lat (§ 247 HGB) po naliczeniu.

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo do informacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz również w każdej chwili skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dostawcę płatności, z którego usług korzystasz. Dane kontaktowe można znaleźć w naszej polityce prywatności lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

Pliki cookie, których dostawcy płatności używają do swoich funkcji, mogą być usuwane, dezaktywowane lub zarządzane w przeglądarce. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. Należy jednak pamiętać, że proces płatności może już nie działać.

Podstawa prawna

W związku z tym oferujemy innym dostawcom usług płatniczych oprócz konwencjonalnych instytucji bankowych/kredytowych przetwarzanie stosunków umownych lub prawnych (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Oświadczenia o ochronie prywatności poszczególnych dostawców usług płatniczych (takich jak Amazon Payments, Apple Pay lub Discover) zapewniają szczegółowy przegląd przetwarzania i przechowywania danych. Ponadto, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tematów związanych z ochroną danych, zawsze możesz skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi.

Informacje na temat konkretnych dostawców usług płatniczych można znaleźć w poniższych sekcjach, jeśli takie istnieją.

Polityka prywatności Google Pay

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawcy płatności online Google Pay. Usługodawcą jest amerykańska firma Google Inc. W regionie europejskim Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Die Datenverarbeitungsbedingungen für Google Werbeprodukte (Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms), welche den Standardvertragsklauseln entsprechen und auch für Google Pay geltend sind, finden Sie unter https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Mehr über die Daten, die durch die Verwendung von Google Pay verarbeitet werden, erfahren Sie in der Privacy Policy auf https://policies.google.com/privacy.

Polityka prywatności PayPal

Korzystamy z usługi płatności online PayPal na naszej stronie internetowej. Usługodawcą jest amerykańska firma PayPal Inc. PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) jest odpowiedzialna za obszar europejski.

PayPal przetwarza również Twoje dane w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych PayPal tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule PayPal zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych oraz danych przetwarzanych za pomocą PayPal Marketing Solutions można znaleźć w Polityce Prywatności na https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Zewnętrzne platformy internetowe Wprowadzenie

Zewnętrzne platformy internetowe Polityka prywatności Podsumowanie Osoby, których dane
👥 dotyczą: Odwiedzający stronę internetową lub odwiedzający zewnętrzne platformy
🤝 internetowe Cel: Prezentacja i optymalizacja naszej usługi, kontakt z odwiedzającymi, zainteresowanymi stronami
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć na używanej platformie.
📅 Okres przechowywania: w zależności od wykorzystywanych platform
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są zewnętrzne platformy internetowe?

Aby móc oferować nasze usługi lub produkty poza naszą stroną internetową, korzystamy również z platform zewnętrznych. Są to zazwyczaj rynki internetowe, takie jak Amazon lub eBay. Oprócz naszej odpowiedzialności za ochronę danych obowiązują również przepisy o ochronie danych platform zewnętrznych, z których korzystamy. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy nasze produkty są kupowane za pośrednictwem platformy. Więc jeśli istnieje transakcja płatnicza. Ponadto większość platform wykorzystuje Twoje dane do optymalizacji własnych działań marketingowych. Na przykład za pomocą zebranych danych platforma może precyzyjnie dostosować reklamy do zainteresowań klientów i odwiedzających stronę internetową.

Dlaczego korzystamy z zewnętrznych platform internetowych?

Neben unserer Website wollen wir unser Angebot auch auf anderen Plattformen anbieten, um mehr Kunden unser Angebot näher zu bringen. Externe Online-Marktplätze wie etwa Amazon, Ebay oder auch Digistore24 bieten große Verkaufswebsites, die unsere Produkte Menschen anbieten, die unter Umständen nicht unsere Website kennen. Es kann auch vorkommen, dass eingebaute Elemente auf unserer Seite zu einer externen Onlineplattform leiten. Daten, die von der verwendeten Onlineplattform verarbeitet und gespeichert werden, dienen dem Unternehmen einerseits den Zahlungsvorgang zu protokollieren, andererseits aber auch um Webanalysen durchführen zu können.

Ziel dieser Analysen ist es, genauere und personenbezogene Marketing- und Werbestrategien entwickeln zu können. Abhängig von Ihrem Verhalten auf einer Plattform, können mit Hilfe der ausgewerteten Daten, passende Rückschlüsse auf Ihre Interessen getroffen werden und sogenannte Userprofile erstellt werden. So ist es den Plattformen auch möglich, Ihnen maßgeschneiderte Werbeanzeigen bzw. Produkte zu präsentieren. Meistens werden für diesen Zweck Cookies in Ihrem Browser gesetzt, die Daten zu Ihrem Nutzungsverhalten speichern.

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Plattformen oder unserer eingebauten Elemente auch Daten von Ihnen außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden können, da Onlineplattformen, beispielsweise Amazon oder eBay, amerikanische Unternehmen sind. Dadurch können Sie möglicherweise Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr so leicht einfordern bzw. durchsetzen.

Welche Daten werden verarbeitet?

Welche Daten genau gespeichert und verarbeitet werden, hängt von der jeweiligen externen Plattform ab. Aber für gewöhnlich handelt es sich um Daten wie etwa Telefonnummern, E-Mailadressen, Daten, die Sie in ein Kontaktformular eingeben, Nutzerdaten wie zum Beispiel welche Buttons Sie klicken, wann Sie welche Seiten besucht haben, Informationen zu Ihrem Gerät und Ihre IP-Adresse. Sehr häufig werden die meisten dieser Daten in Cookies gespeichert. Wenn Sie bei einer externen Plattform ein eigenes Profil haben und dort auch angemeldet sind, können Daten mit dem Profil verknüpft werden. Die erhobenen Daten werden auf den Servern der verwendeten Plattformen gespeichert und dort verarbeitet. Wie eine externe Plattform Daten genau speichert, verwaltet und verarbeitet, erfahren Sie in der jeweiligen Datenschutzerklärung. Falls Sie zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung Fragen haben oder entsprechende Rechte geltend machen wollen, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an die Plattform zu wenden.

Dauer der Datenverarbeitung

Über die Dauer der Datenverarbeitung informieren wir Sie weiter unten, sofern wir weitere Informationen dazu haben. Beispielsweise speichert Amazon Daten, bis sie für den eigenen Zweck nicht mehr benötigt werden. Generell verarbeiten wir personenbezogene Daten nur so lange wie es für die Bereitstellung unserer Dienstleistungen und Produkte unbedingt notwendig ist.

Widerspruchsrecht

Sie haben auch jederzeit das Recht und die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies zu widerrufen. Das funktioniert entweder über unser Cookie-Management-Tool oder über Opt-Out-Funktionen bei der jeweiligen externen Plattform. Weiters können Sie auch die Datenerfassung durch Cookies verhindern, indem Sie in Ihrem Browser die Cookies verwalten, deaktivieren oder löschen.

Da Cookies zum Einsatz kommen können, empfehlen wir Ihnen auch unsere allgemeine Datenschutzerklärung über Cookies. Um zu erfahren, welche Daten von Ihnen genau gespeichert und verarbeitet werden, sollten Sie die Datenschutzerklärungen der jeweiligen externen Plattformen durchlesen.

Rechtsgrundlage

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Swoich danych przez platformy zewnętrzne, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Jeśli zintegrowaliśmy elementy zewnętrznych platform na naszej stronie internetowej, będziemy z nich korzystać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Aby uzyskać informacje o określonych platformach zewnętrznych, zobacz następujące sekcje, jeśli takie istnieją.

Polityka prywatności Amazon (Europe)

Korzystamy również z internetowej platformy transakcyjnej Amazon (Europa). Usługodawcą jest amerykańska firma Amazon Inc. Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, jest odpowiedzialny za obszar europejski.

Amazon przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Amazon stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Amazon zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunek przetwarzania danych Amazon (AWS GDPR DATA PROCESSING), który jest zgodny ze standardowymi klauzulami umownymi, można znaleźć na stronie https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem Amazon można znaleźć w polityce prywatności na https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010&ref_=footer_privacy .

Zasady zachowania poufności serwisu eBay

Korzystamy z internetowej platformy transakcyjnej eBay. Usługodawcą jest amerykańska firma eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA.

Serwis eBay przetwarza również dane w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, eBay stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Klauzule te zobowiązują serwis eBay do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE.

Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Rezolucję i klauzule można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu eBay można znaleźć w zasadach ochrony prywatności na stronie https://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260 .

Wprowadzenie audio i wideo

Audio & Video Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP mogą być przechowywane.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w odpowiednich tekstach dotyczących ochrony danych.
📅 Okres przechowywania: Dane pozostają przechowywane tak długo, jak jest
⚖️ to konieczne do celów usługi Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to są elementy audio i wideo?

Zintegrowaliśmy elementy audio lub wideo z naszą stroną internetową, dzięki czemu możesz oglądać filmy lub słuchać muzyki / podcastów bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej. Treści są dostarczane przez dostawców usług. Cała zawartość jest zatem również uzyskiwana z odpowiednich serwerów dostawców.

Są to zintegrowane elementy funkcjonalne platform takich jak YouTube, Vimeo czy Spotify. Korzystanie z tych portali jest zazwyczaj bezpłatne, ale płatne treści mogą być również publikowane. Za pomocą tych zintegrowanych elementów możesz słuchać lub przeglądać odpowiednie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Jeśli korzystasz z elementów audio lub wideo na naszej stronie internetowej, dane osobowe mogą być również przesyłane, przetwarzane i przechowywane przez Ciebie do usługodawców.

Dlaczego na naszej stronie internetowej używamy elementów audio i wideo?

Oczywiście chcemy zapewnić Ci najlepszą ofertę na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że treść nie jest już przekazywana tylko w tekście i statycznym obrazie. Zamiast po prostu podawać link do filmu, oferujemy formaty audio i wideo bezpośrednio na naszej stronie internetowej, które są zabawne lub pouczające, a najlepiej oba. Rozszerza to naszą usługę i ułatwia dostęp do interesujących treści. W związku z tym, oprócz naszych tekstów i obrazów, oferujemy również treści wideo i / lub audio.

Jakie dane są przechowywane przez elementy audio i wideo?

Kiedy odwiedzasz stronę w naszej witrynie, która ma na przykład osadzony film, Twój serwer łączy się z serwerem usługodawcy. Dane od Ciebie będą również przesyłane do zewnętrznego dostawcy i tam przechowywane. Niektóre dane są gromadzone i przechowywane niezależnie od tego, czy masz konto u zewnętrznego dostawcy, czy nie. Zazwyczaj obejmuje to adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny i inne ogólne informacje o urządzeniu. Ponadto większość dostawców zbiera również informacje o Twojej aktywności w Internecie. Obejmuje to na przykład czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, który przycisk kliknąłeś lub za pośrednictwem której strony internetowej korzystasz z usługi. Wszystkie te informacje są zwykle przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub znaczników pikselowych (zwanych również sygnałami nawigacyjnymi). Pseudonimizowane dane są zwykle przechowywane w plikach cookie w przeglądarce. Zawsze możesz dowiedzieć się dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane w oświadczeniu o ochronie danych danego dostawcy.

Dauer der Datenverarbeitung

Wie lange die Daten auf den Servern der Drittanbieter genau gespeichert werden, erfahren Sie entweder weiter unten im Datenschutztext des jeweiligen Tools oder in der Datenschutzerklärung des Anbieters. Grundsätzlich werden personenbezogene Daten immer nur so lange verarbeitet, wie es für die Bereitstellung unserer Dienstleistungen oder Produkte unbedingt nötig wird. Dies gilt in der Regel auch für Drittanbieter. Meist können Sie davon ausgehen, dass gewisse Daten über mehrere Jahre auf den Servern der Drittanbieter gespeichert werden. Daten können speziell in Cookies unterschiedlich lange gespeichert werden. Manche Cookies werden bereits nach dem Verlassen der Website wieder gelöscht, anderen können über einige Jahre in Ihrem Browser gespeichert sein.

Widerspruchsrecht

Sie haben auch jederzeit das Recht und die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies bzw. Drittanbietern zu widerrufen. Das funktioniert entweder über unser Cookie-Management-Tool oder über andere Opt-Out-Funktionen. Zum Bespiel können Sie auch die Datenerfassung durch Cookies verhindern, indem Sie in Ihrem Browser die Cookies verwalten, deaktivieren oder löschen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt unberührt.

Da durch die eingebundenen Audio- und Video-Funktionen auf unserer Seite meist auch Cookies verwendet werden, sollte Sie sich auch unsere allgemeine Datenschutzerklärung über Cookies durchlesen. In den Datenschutzerklärungen der jeweiligen Drittanbieter erfahren Sie genaueres über den Umgang und die Speicherung Ihrer Daten.

Rechtsgrundlage

Wenn Sie eingewilligt haben, dass Daten von Ihnen durch eingebundene Audio- und Video-Elemente verarbeitet und gespeichert werden können, gilt diese Einwilligung als Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Grundsätzlich werden Ihre Daten auch auf Grundlage unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an einer schnellen und guten Kommunikation mit Ihnen oder anderen Kunden und Geschäftspartnern gespeichert und verarbeitet. Wir setzen die eingebundenen Audio- und Video-Elemente gleichwohl nur ein, soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben.

Vimeo Datenschutzerklärung

Vimeo Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP mogą być przechowywane.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: Dane pozostają przechowywane tak długo, jak jest
⚖️ to konieczne do celów usługi Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest Vimeo?

Na naszej stronie internetowej używamy również filmów firmy Vimeo. Portal wideo jest obsługiwany przez Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Za pomocą wtyczki możemy pokazać Ci interesujący materiał wideo bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Niektóre dane mogą być przekazywane od Ciebie do Vimeo. W niniejszej polityce prywatności pokazujemy, jakie to są dane, dlaczego korzystamy z Vimeo i jak możesz zarządzać lub zapobiegać przesyłaniu danych lub danych.

Vimeo to platforma wideo, która została założona w 2004 roku i od 2007 roku umożliwia strumieniowe przesyłanie filmów w jakości HD. Od 2015 roku możliwe jest również przesyłanie strumieniowe w 4k Ultra HD. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, ale płatne treści mogą być również publikowane. W porównaniu do lidera rynku YouTube, Vimeo przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości treści w dobrej jakości. Z jednej strony portal oferuje wiele treści artystycznych, takich jak teledyski i filmy krótkometrażowe, ale z drugiej strony oferuje również ciekawe filmy dokumentalne na wiele różnych tematów.

Dlaczego używamy Vimeo na naszej stronie internetowej?

Celem naszej strony internetowej jest dostarczenie Państwu jak najlepszych treści. I tak łatwo dostępne, jak to możliwe. Dopiero gdy to osiągniemy, jesteśmy zadowoleni z naszych usług. Serwis wideo Vimeo wspiera nas w osiągnięciu tego celu. Vimeo oferuje nam możliwość zaprezentowania Państwu wysokiej jakości treści bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Zamiast po prostu podawać link do interesującego filmu, możesz go od razu obejrzeć u nas. Rozszerza to naszą usługę i ułatwia dostęp do interesujących treści. Tak więc, oprócz naszych tekstów i obrazów, oferujemy również treści wideo.

Jakie dane są przechowywane na Vimeo?

Kiedy odwiedzasz stronę na naszej stronie internetowej, która zawiera wideo Vimeo, Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Vimeo. Prowadzi to do transferu danych. Dane te są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na serwerach Vimeo. Niezależnie od tego, czy masz konto Vimeo, Vimeo zbiera informacje o Tobie. Obejmuje to adres IP, informacje techniczne dotyczące typu przeglądarki, systemu operacyjnego lub bardzo podstawowe informacje o urządzeniu. Ponadto Vimeo przechowuje informacje o tym, z której strony internetowej korzystasz z usługi Vimeo i jakie działania (działania internetowe) wykonujesz na naszej stronie internetowej. Te działania internetowe obejmują na przykład czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń lub przycisk, który kliknąłeś na naszej stronie internetowej z wbudowaną funkcją Vimeo. Vimeo może śledzić i przechowywać te działania za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Jeśli jesteś zalogowany do Vimeo jako zarejestrowany członek, zwykle można zebrać więcej danych, ponieważ więcej plików cookie mogło już zostać ustawionych w Twojej przeglądarce. Ponadto Twoje działania na naszej stronie internetowej są bezpośrednio powiązane z Twoim kontem Vimeo. Aby temu zapobiec, musisz wylogować się z Vimeo podczas "przeglądania" naszej strony internetowej.

Poniżej pokazujemy pliki cookie, które są ustawiane przez Vimeo, gdy jesteś na stronie internetowej ze zintegrowaną funkcją Vimeo. Ta lista nie jest wyczerpująca i zakłada, że nie masz konta Vimeo.

Nazwa: playerValue
: ""
Cel: Ten plik cookie przechowuje ustawienia przed odtworzeniem osadzonego filmu Vimeo. Spowoduje to ponowne ustawienie preferowanych ustawień przy następnym oglądaniu filmu Vimeo.
Data ważności: po roku

Nazwa: vuidValue
pl1046149876.614422590311893761-4Intencyjne
użycie: 
Ten plik cookie zbiera informacje o Twoich działaniach na stronach internetowych, które umieściły wideo Vimeo.
Data ważności: 
po 2 latach

Nuta: Te dwa pliki cookie są zawsze ustawiane, gdy tylko znajdziesz się na stronie internetowej z osadzonym filmem Vimeo. Jeśli obejrzysz film i klikniesz przycisk, na przykład aby "udostępnić" lub "polubić" film, ustawiane są kolejne pliki cookie. Są to również pliki cookie stron trzecich, takie jak _ga lub _gat_UA-76641-8 z Google Analytics lub _fbp z Facebooka. To, które dokładnie pliki cookie są tutaj ustawione, zależy od interakcji z filmem.

Poniższa lista przedstawia sekcję możliwych plików cookie, które są ustawiane podczas interakcji z filmem Vimeo:

Nazwa: _abexps
Wartość: %5B%5D
Cel: Ten plik cookie Vimeo pomaga Vimeo zapamiętać wprowadzone ustawienia. Może to być na przykład wstępnie ustawiony język, region lub nazwa użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, plik cookie przechowuje dane o tym, jak korzystasz z Vimeo.
Data ważności: po roku

Nazwa: continuous_play_v3
Wartość: 1
Cel: Ten plik cookie jest własnym plikiem cookie firmy Vimeo. Plik cookie zbiera informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z usługi Vimeo. Na przykład plik cookie jest przechowywany podczas wstrzymywania lub ponownego odtwarzania filmu.
Data ważności: po roku

Nazwa: _ga
Wartość: GA1.2.1522249635.1578401280311893761-7
Cel: Ten plik cookie jest plikiem cookie strony trzeciej od Google. Domyślnie analytics.js używa _ga cookie do przechowywania identyfikatora użytkownika. Zasadniczo służy do odróżnienia odwiedzających stronę internetową.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: _gcl_au
Wartość: 1.1.770887836.1578401279311893761-3
Cel: Ten plik cookie innej firmy z Google AdSense służy do poprawy skuteczności reklam na stronach internetowych.
Data ważności: po 3 miesiącach

Nazwa: _fbp
Wartość: fb.1.1578401280585.310434968
Cel: Jest to plik cookie Facebooka. Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam lub produktów reklamowych z Facebooka lub innych reklamodawców.
Data ważności: po 3 miesiącach

Vimeo wykorzystuje te dane między innymi w celu ulepszenia własnych usług, komunikowania się z Tobą i ustalania własnych ukierunkowanych działań reklamowych. Vimeo podkreśla na swojej stronie internetowej, że osadzone filmy wideo wykorzystują tylko własne pliki cookie (tj. Pliki cookie od samego Vimeo), o ile nie wchodzisz w interakcję z filmem.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Vimeo ma siedzibę w White Plains w stanie Nowy Jork. Jednak usługi są oferowane na całym świecie. Firma korzysta z systemów komputerowych, baz danych i serwerów w USA, a także w innych krajach. W związku z tym Twoje dane mogą być również przechowywane i przetwarzane na serwerach w Ameryce. Dane pozostają przechowywane w Vimeo, dopóki firma nie będzie już miała ekonomicznego powodu do ich przechowywania. Następnie dane są usuwane lub anonimizowane.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zawsze masz możliwość zarządzania plikami cookie w przeglądarce zgodnie ze swoimi życzeniami. Na przykład, jeśli nie chcesz, aby Vimeo ustawiało pliki cookie, a tym samym zbierało informacje o Tobie, możesz usunąć lub dezaktywować pliki cookie w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. W zależności od przeglądarki działa to nieco inaczej. Należy pamiętać, że po wyłączeniu/usunięciu plików cookie różne funkcje mogą nie być już w pełni dostępne. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Jeśli jesteś zarejestrowanym członkiem Vimeo, możesz również zarządzać plikami cookie używanymi w ustawieniach Vimeo.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez zintegrowane elementy Vimeo, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak używamy zintegrowanych elementów Vimeo tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Vimeo ustawia również pliki cookie w przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Vimeo przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Vimeo stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Vimeo zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Aby uzyskać więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych Vimeo, zobacz https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w Vimeo na https://vimeo.com/cookie_policy, informacje na temat ochrony danych w Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

Polityka prywatności YouTube

Polityka prywatności YouTube Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP mogą być przechowywane.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: Dane pozostają przechowywane tak długo, jak jest
⚖️ to konieczne do celów usługi Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest YouTube?

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy filmy z YouTube. Dzięki temu możemy zaprezentować Ci ciekawe filmy bezpośrednio na naszej stronie. YouTube to portal wideo, który jest filią Google od 2006 roku. Portal wideo jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy odwiedzasz stronę w naszej witrynie, na której osadzono film z YouTube, Twoja przeglądarka automatycznie łączy się z serwerami YouTube lub Google. W zależności od ustawień przesyłane są różne dane. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w Europie.

Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić bardziej szczegółowo, które dane są przetwarzane, dlaczego zintegrowaliśmy filmy z YouTube i jak możesz zarządzać lub usuwać swoje dane.

W YouTube użytkownicy mogą oglądać, oceniać, komentować i przesyłać filmy za darmo. W ciągu ostatnich kilku lat YouTube stał się jednym z najważniejszych kanałów mediów społecznościowych na całym świecie. Abyśmy mogli wyświetlać filmy na naszej stronie internetowej, YouTube udostępnia fragment kodu, który zintegrowaliśmy na naszej stronie.

Dlaczego używamy filmów z YouTube na naszej stronie internetowej?

YouTube to platforma wideo z największą liczbą odwiedzających i najlepszymi treściami. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia użytkownika na naszej stronie internetowej. I oczywiście nie powinno zabraknąć ciekawych filmów. Za pomocą naszych osadzonych filmów dostarczamy Inne pomocne treści oprócz naszych tekstów i obrazów. Ponadto nasza strona internetowa jest łatwiejsza do znalezienia w wyszukiwarce Google poprzez osadzone filmy. Mimo że wyświetlamy reklamy za pośrednictwem Google Ads, dzięki gromadzonym przez nas danym Google może tak naprawdę wyświetlać te reklamy tylko osobom, które są zainteresowane naszymi ofertami.

Jakie dane są przechowywane przez YouTube?

Gdy tylko odwiedzisz jedną z naszych stron, na której zainstalowano film z YouTube, YouTube ustawia co najmniej plik cookie, który przechowuje Twój adres IP i nasz adres URL. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może zazwyczaj przypisać Twoje interakcje na naszej stronie internetowej do Twojego profilu za pomocą plików cookie. Obejmuje to dane takie jak czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub dostawca usług internetowych. Inne dane mogą obejmować dane kontaktowe, wszelkie recenzje, udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie do ulubionych w YouTube.

Wenn Sie nicht in einem Google-Konto oder einem Youtube-Konto angemeldet sind, speichert Google Daten mit einer eindeutigen Kennung, die mit Ihrem Gerät, Browser oder App verknüpft sind. So bleibt beispielsweise Ihre bevorzugte Spracheinstellung beibehalten. Aber viele Interaktionsdaten können nicht gespeichert werden, da weniger Cookies gesetzt werden.

In der folgenden Liste zeigen wir Cookies, die in einem Test im Browser gesetzt wurden. Wir zeigen einerseits Cookies, die ohne angemeldetes YouTube-Konto gesetzt werden. Andererseits zeigen wir Cookies, die mit angemeldetem Account gesetzt werden. Die Liste kann keinen Vollständigkeitsanspruch erheben, weil die Userdaten immer von den Interaktionen auf YouTube abhängen.

Name: YSC
Wert: b9-CV6ojI5Y311893761-1
Verwendungszweck: Dieses Cookie registriert eine eindeutige ID, um Statistiken des gesehenen Videos zu speichern.
Ablaufdatum: nach Sitzungsende

Name: PREF
Wert: f1=50000000
Verwendungszweck: Dieses Cookie registriert ebenfalls Ihre eindeutige ID. Google bekommt über PREF Statistiken, wie Sie YouTube-Videos auf unserer Webseite verwenden.
Ablaufdatum: nach 8 Monaten

Name: GPS
Wert: 1
Verwendungszweck: Dieses Cookie registriert Ihre eindeutige ID auf mobilen Geräten, um den GPS-Standort zu tracken.
Ablaufdatum: nach 30 Minuten

Nazwa:
wartość VISITOR_INFO1_LIVE: 95Chz8bagyU
Cel: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość użytkownika na naszych stronach internetowych (z wbudowanym filmem z YouTube).
Data ważności: po 8 miesiącach

Inne pliki cookie, które są ustawiane po zalogowaniu się na konto YouTube:

Nazwa: Wartość APISID
: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7311893761-
Cel: Ten plik cookie służy do tworzenia profilu o Twoich zainteresowaniach. Dane są wykorzystywane do spersonalizowanych reklam.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: Wartość ZGODY
: YES+AT.de+20150628-20-0
Cel: Plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. CONSENT jest również używany do celów bezpieczeństwa w celu sprawdzenia użytkowników i ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanymi atakami.
Data ważności: po 19 latach

Nazwa: Wartość HSID
: AcRwpgUik9Dveht0I
Cel: Ten plik cookie służy do tworzenia profilu o Twoich zainteresowaniach. Dane te pomagają wyświetlać spersonalizowane reklamy.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa:
wartość LOGIN_INFO: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Cel użycia: Ten plik cookie przechowuje informacje o danych logowania.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: Wartość SAPISID
: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Cel: Ten plik cookie działa poprzez jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia. Służy do tworzenia profilu o Twoich zainteresowaniach.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: Wartość SID
: oQfNKjAsI311893761-
Cel: Ten plik cookie przechowuje identyfikator konta Google i czas ostatniego logowania w formie podpisanej cyfrowo i zaszyfrowanej.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: Wartość SIDCC
: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Cel: Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, jak korzystasz ze strony internetowej i jakie reklamy mogłeś zobaczyć przed odwiedzeniem naszej witryny.
Data ważności: po 3 miesiącach

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Dane, które YouTube otrzymuje i przetwarza od Ciebie, są przechowywane na serwerach Google. Większość z tych serwerów znajduje się w Ameryce. Pod https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de możesz dokładnie zobaczyć, gdzie znajdują się centra danych Google. Twoje dane są dystrybuowane na serwerach. W ten sposób dane mogą być pobierane szybciej i lepiej chronione przed manipulacją.

Google przechowuje zebrane dane przez różny czas. Niektóre dane można usunąć w dowolnym momencie, inne są automatycznie usuwane po ograniczonym czasie, a jeszcze inne są przechowywane przez Google przez dłuższy czas. Niektóre dane (takie jak elementy z Mojej aktywności, zdjęcia lub dokumenty, produkty) przechowywane na Twoim koncie Google pozostaną przechowywane, dopóki ich nie usuniesz. Nawet jeśli nie zalogujesz się na konto Google, możesz usunąć niektóre dane powiązane z urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zasadniczo możesz ręcznie usunąć dane z konta Google. Dzięki automatycznemu usuwaniu danych o lokalizacji i aktywności wprowadzonemu w 2019 r. informacje są przechowywane przez 3 lub 18 miesięcy w zależności od decyzji , a następnie usuwane.

Niezależnie od tego, czy masz konto Google, czy nie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby usuwała lub wyłączała pliki cookie z Google. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Jeśli zasadniczo nie chcesz plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Pozwala to zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy na to zezwalasz, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Swoich danych przez zintegrowane elementy YouTube, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy ze zintegrowanych elementów YouTube tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. YouTube ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

YouTube przetwarza również dane w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, YouTube stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Klauzule te zobowiązują YouTube do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Rezolucję i klauzule można znaleźć tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Ponieważ YouTube jest spółką zależną Google, istnieje wspólna polityka prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu swoich danych, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności w https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Polityka prywatności przycisku subskrypcji YouTube

Na naszej stronie internetowej zainstalowaliśmy przycisk Subskrybuj YouTube. Zazwyczaj można rozpoznać przycisk po klasycznym logo YouTube. Logo pokazuje słowa "Subskrybuj" lub "YouTube" na czerwonym tle białą czcionką i białym "Symbolem Odtwarzania" po lewej stronie. Przycisk może być również wyświetlany w innym kształcie.

Nasz kanał YouTube zawsze oferuje zabawne, interesujące lub ekscytujące filmy. Dzięki wbudowanemu przyciskowi "Subskrybuj" możesz subskrybować nasz kanał bezpośrednio z naszej strony internetowej i nie musisz odwiedzać strony YouTube. Chcemy, aby dostęp do naszych kompleksowych treści był jak najłatwiejszy. Pamiętaj, że dzięki temu YouTube może przechowywać i przetwarzać Twoje dane.

Jeśli widzisz wbudowany przycisk subskrypcji na naszej stronie, YouTube - według Google - ustawia co najmniej jeden plik cookie. Ten plik cookie przechowuje Twój adres IP i nasz adres URL. YouTube może również uzyskać informacje o Twojej przeglądarce, przybliżonej lokalizacji i wstępnie ustawionym języku. W naszym teście następujące cztery pliki cookie zostały ustawione bez zalogowania się do YouTube:

Nazwa: Wartość YSC
: b9-CV6ojI5311893761Y
Cel: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator do przechowywania statystyk oglądanego filmu.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: Wartość PREF
: f1 = 50000000 Cel
: Ten plik cookie rejestruje również Twój unikalny identyfikator. Google otrzymuje statystyki dotyczące sposobu korzystania z filmów z YouTube na naszej stronie internetowej za pośrednictwem PREF.
Data ważności: po 8 miesiącach

Nazwa: Wartość GPS
: 1
Cel: Ten plik cookie rejestruje Twój unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS.
Data ważności: po 30 minutach

Nazwa:
wartość VISITOR_INFO1_LIVE: 31189376195Chz8bagyU
Cel: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość użytkownika na naszych stronach internetowych (z wbudowanym filmem z YouTube).
Data ważności: po 8 miesiącach

Nuta: Te pliki cookie zostały ustawione po teście i nie mogą twierdzić, że są kompletne.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może przechowywać wiele Twoich działań / interakcji na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie i kojarzyć je z Twoim kontem YouTube. Na przykład YouTube otrzymuje informacje o tym, jak długo surfujesz po naszej stronie, jakiego typu przeglądarki używasz, jaką rozdzielczość ekranu preferujesz lub jakie działania wykonujesz.

YouTube wykorzystuje te dane z jednej strony do ulepszania własnych usług i ofert, z drugiej do dostarczania analiz i statystyk dla reklamodawców (którzy korzystają z Google Ads).

Wideokonferencje i przesyłanie strumieniowe Wprowadzenie

Wideokonferencje i przesyłanie strumieniowe Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy korzystający z
🤝 naszego narzędzia do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego Cel: Komunikacja i prezentacja treści
📓 Przetwarzane dane: Statystyki dostępu zawierające takie dane, jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu lub adres IP. Więcej szczegółów można znaleźć w używanym narzędziu do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego.
📅 Okres przechowywania: w zależności od zastosowanego narzędzia do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego
⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy), art. 6 ust. 1 lit.b RODO (umowa)

Co to są wideokonferencje i przesyłanie strumieniowe?

Korzystamy z oprogramowania, które pozwala nam prowadzić wideokonferencje, spotkania online, seminaria internetowe, udostępnianie wyświetlaczy i / lub przesyłanie strumieniowe. Podczas wideokonferencji lub transmisji strumieniowej informacje są przesyłane jednocześnie za pomocą dźwięku i ruchomego obrazu. Za pomocą takich narzędzi do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego możemy szybko i łatwo komunikować się z klientami, partnerami biznesowymi, klientami i pracownikami za pośrednictwem Internetu. Oczywiście przy wyborze usługodawcy zwracamy uwagę na określone prawne warunki ramowe.

Zasadniczo dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane natychmiast po interakcji z oprogramowaniem. Rozwiązania do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego innych firm wykorzystują Twoje dane i metadane do różnych celów. Dane pomagają na przykład zwiększyć bezpieczeństwo narzędzia i ulepszyć usługę. W większości przypadków dane mogą być również wykorzystywane do własnych celów marketingowych dostawcy zewnętrznego.

Dlaczego korzystamy z wideokonferencji i transmisji strumieniowej na naszej stronie internetowej?

Chcemy komunikować się z Tobą, z naszymi klientami i partnerami biznesowymi cyfrowo szybko, nieskomplikowanie i bezpiecznie. Działa to najlepiej w przypadku łatwych w użyciu rozwiązań do wideokonferencji. Większość narzędzi działa również bezpośrednio z przeglądarki i już po kilku kliknięciach jesteś w trakcie spotkania wideo. Narzędzia oferują również pomocne dodatkowe funkcje, takie jak funkcja czatu i udostępniania ekranu lub możliwość udostępniania treści między uczestnikami spotkania.

Jakie dane są przetwarzane?

Jeśli uczestniczysz w naszej wideokonferencji lub transmisji strumieniowej, Twoje dane będą również przetwarzane i przechowywane na serwerach danego usługodawcy.

To, jakie dokładnie dane są przechowywane, zależy od zastosowanych rozwiązań. Każdy dostawca przechowuje i przetwarza różne i różne ilości danych. Ale z reguły większość dostawców przechowuje Twoje imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu i adres IP. Ponadto mogą być również przechowywane informacje o używanym urządzeniu, dane dotyczące użytkowania, takie jak odwiedzane strony internetowe, odwiedzanie strony internetowej lub przyciski, które klikasz. Można również zapisywać dane udostępnione w ramach wideokonferencji (zdjęcia, filmy, teksty).

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej w związku z korzystaną usługą, jeśli będziemy mieli dalsze informacje na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Może się zdarzyć, że dostawca przechowuje dane od Ciebie zgodnie z własnymi specyfikacjami, na które nie mamy wpływu.

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo do informacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Jeśli masz jakieś pytania, możesz również w dowolnym momencie skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za wideokonferencje lub narzędzie do przesyłania strumieniowego. Dane kontaktowe można znaleźć w naszej polityce prywatności lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

Możesz usuwać, dezaktywować lub zarządzać plikami cookie, których dostawcy używają do swoich funkcji w przeglądarce. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. Należy jednak pamiętać, że wszystkie funkcje mogą już nie działać jak zwykle.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez rozwiązanie do przesyłania wideo lub przesyłania strumieniowego, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto możemy również zaoferować wideokonferencję w ramach naszych usług, jeśli zostało to wcześniej uzgodnione z Państwem w umowie (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi, ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Większość rozwiązań do przesyłania wideo lub przesyłania strumieniowego ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Informationen zu speziellen Videokonferenz- und Streaming-Lösungen, erfahren Sie – sofern vorhanden – in den folgenden Abschnitten.

Zoom Datenschutzerklärung

Zoom Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Nutzer, die Zoom verwenden
🤝 Zweck: ein zusätzliches Service für unsere Website-Besucher
📓 Verarbeitete Daten: Zugriffsstatistiken, die Daten wie etwa Name, Adresse, Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Ihre IP-Adresse enthalten. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten in dieser Datenschutzerklärung
📅 Speicherdauer: Daten werden gespeichert, solange Zoom diese für den Dienstzweck benötigen
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen), Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag)

Was ist Zoom?

Wir verwenden für unsere Website das Videokonferenz-Tool Zoom des amerikanischen Software-Unternehmens Zoom Video Communications. Der Firmenhauptsitz ist im kalifornischen San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, CA 95113. Dank „Zoom“ können wir mit Kunden, Geschäftspartnern, Klienten und auch Mitarbeitern ganz einfach und ohne Software-Installation eine Videokonferenz abhalten. In dieser Datenschutzerklärung gehen wir näher auf das Service ein und informieren Sie über die wichtigsten datenschutzrelevanten Aspekte.

Zoom to jedno z najbardziej znanych na świecie rozwiązań do wideokonferencji. Na przykład dzięki usłudze "Zoom Meetings" możemy zorganizować wideokonferencję online z Tobą, ale także z pracownikami lub innymi użytkownikami za pośrednictwem cyfrowej sali konferencyjnej. Dzięki temu bardzo łatwo jest nam kontaktować się cyfrowo, wymieniać informacje na różne tematy, wysyłać wiadomości tekstowe, a nawet wykonywać połączenia telefoniczne. Ponadto możesz również udostępniać ekran, wymieniać pliki i korzystać z tablicy za pomocą zoomu.

Dlaczego używamy Zoom na naszej stronie internetowej?

Ważne jest dla nas, abyśmy mogli komunikować się z Tobą szybko i łatwo. I to jest dokładnie taka możliwość, jaką oferuje Zoom. Program działa również bezpośrednio z przeglądarki. Oznacza to, że możemy po prostu wysłać Ci link i rozpocząć wideokonferencję. Ponadto oczywiście dodatkowe funkcje, takie jak udostępnianie ekranu lub wymiana plików są bardzo praktyczne.

Jakie dane przechowuje Zoom?

Kiedy korzystasz z Zoom, dane są również zbierane od Ciebie, aby Zoom mógł świadczyć swoje usługi. Z jednej strony są to dane, które świadomie udostępniasz firmie. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail. Jednak dane są również automatycznie przesyłane do Zoom i przechowywane. Obejmuje to na przykład dane techniczne przeglądarki lub adres IP. Poniżej omówimy bardziej szczegółowo dane, które Zoom może zbierać i przechowywać od Ciebie:

Jeśli podasz informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu, zoom zapisze te informacje. Zawartość przesłana podczas korzystania z Zoom również zostanie zapisana. Należą do nich na przykład pliki lub dzienniki czatów.

Oprócz adresu IP wspomnianego powyżej, dane techniczne, które Zoom automatycznie przechowuje, obejmują również adres MAC, inne identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, używany system operacyjny, którego klienta używasz, typ kamery, mikrofon i typ głośnika. Twoja przybliżona lokalizacja jest również określana i przechowywana. Zoom przechowuje również informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Usługi. Na przykład, czy "powiększasz" za pomocą komputera lub smartfona, czy korzystasz z połączenia telefonicznego lub VoIP, czy uczestniczysz z wideo lub bez niego lub czy prosisz o hasło. Zoom rejestruje również tak zwane metadane, takie jak czas trwania spotkania / połączenia, początek i koniec uczestnictwa w spotkaniu, nazwa spotkania i status czatu.

Zoom wspomina we własnej polityce prywatności, że firma nie używa reklamowych plików cookie ani technologii śledzenia dla Twoich usług. Te metody śledzenia są używane tylko na naszych własnych stronach marketingowych, takich jak https://explore.zoom.us/docs/de-de/home.html. Zoom nie odsprzedaje danych osobowych i nie wykorzystuje ich do celów reklamowych.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Zoom nie ujawnia konkretnych ram czasowych w tym zakresie, ale podkreśla, że zebrane dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług lub do własnych celów. Dane będą przechowywane dłużej tylko wtedy, gdy będzie to wymagane ze względów prawnych.

Zasadniczo Zoom przechowuje zebrane dane na amerykańskich serwerach, ale dane mogą dotrzeć do różnych centrów danych na całym świecie.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Jeśli nie chcesz, aby dane były przechowywane podczas spotkania Zoom, musisz zrezygnować ze spotkania. Jednak zawsze masz prawo i możliwość usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Jeśli masz konto Zoom, zapoznaj się https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201363243-How-Do-I-Delete-Terminate-My-Account, aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania konta.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia Twoje dane mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość państw trzecich (w tym USA) jest uważana za niebezpieczną na mocy obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych. Dane do niezabezpieczonych państw trzecich nie mogą być zatem po prostu tam przekazywane, przechowywane i przetwarzane, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (takie jak standardowe klauzule umowne UE) między nami a pozaeuropejskim usługodawcą.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez rozwiązanie do przesyłania wideo lub przesyłania strumieniowego, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto możemy również zaoferować wideokonferencję w ramach naszych usług, jeśli zostało to wcześniej uzgodnione z Państwem w umowie (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi, ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Zoom przetwarza również Twoje dane w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Zoom stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Zoom zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu przegląd przetwarzania danych przez Zoom. Oczywiście zawsze może się zdarzyć, że polityka prywatności firmy ulegnie zmianie. Dlatego, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzanych danych i standardowych klauzul umownych, zalecamy również zapoznanie się z polityką prywatności Zoom w ramach https://explore.zoom.us/de/privacy/?tid=311893761.

Logowanie jednokrotne Wprowadzenie do logowania

Single-Sign-On-Anmeldungen Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: Vereinfachung des Authentifizierungsprozesses
📓 Verarbeitete Daten: Ist stark vom jeweiligen Anbieter abhängig, meist können E-Mail-Adresse und Benutzername gespeichert werden.
Mehr Details dazu finden Sie beim jeweils eingesetzten Tool.
📅 Speicherdauer: abhängig von den verwendeten Tools
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Was sind Single-Sign-On-Anmeldungen?

Auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit sich über ein Userkonto eines anderen Anbieters (z.B. über Facebook) schnell und einfach für unser Onlineservice anzumelden. Dieses Authentifizierungs-Verfahren nennt man unter anderem „Single-Sign-On-Anmeldung“. Dieses Anmeldeverfahren funktioniert natürlich nur, wenn Sie bei dem anderen Anbieter registriert sind bzw. ein Nutzerkonto haben und die entsprechenden Zugangsdaten in das Onlineformular eingeben. In vielen Fällen sind Sie auch schon angemeldet, die Zugangsdaten werden automatisch ins Formular eingetragen und Sie müssen nur noch über einen Button die Single-Sign-On-Anmeldung bestätigen. Im Zuge dieser Anmeldung können auch personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet und gespeichert werden. In diesem Datenschutztext gehen wir allgemein auf die Datenverarbeitung durch Single-Sign-On-Anmeldungen ein. Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbieter.

Warum verwenden wir Single-Sign-On-Anmeldungen?

Chcemy, aby Twoje życie na naszej stronie internetowej było tak łatwe i przyjemne, jak to tylko możliwe. Dlatego oferujemy również rejestracje jednokrotnego logowania. Oszczędza to cenny czas, ponieważ potrzebujesz tylko uwierzytelnienia. Ponieważ musisz zapamiętać tylko jedno hasło i jest ono przesyłane tylko raz, bezpieczeństwo również wzrasta. W wielu przypadkach hasło zostało już automatycznie zapisane za pomocą plików cookie, a proces logowania na naszej stronie internetowej zajmuje tylko kilka sekund.

Jakie dane są przechowywane przez logowania jednokrotnego logowania?

Chociaż logujesz się na naszej stronie internetowej za pomocą tej specjalnej procedury logowania, rzeczywiste uwierzytelnianie odbywa się u odpowiedniego dostawcy logowania jednokrotnego. Jako operator strony internetowej otrzymujemy identyfikator użytkownika w trakcie uwierzytelniania. Stwierdza, że jesteś zalogowany do odpowiedniego dostawcy pod tym identyfikatorem. Identyfikator ten nie może być używany do żadnych innych celów. Inne dane mogą być również przesyłane do nas, ale zależy to od dostawców logowania jednokrotnego. Zależy to również od tego, jakie dane dobrowolnie podasz podczas procesu uwierzytelniania i jakie dane zazwyczaj udostępniasz w swoich ustawieniach u dostawcy. W większości przypadków są to dane, takie jak adres e-mail i nazwa użytkownika. Nie znamy Twojego hasła, które jest niezbędne do rejestracji i nie przechowujemy go. Nadal ważne jest, aby wiedzieć, że przechowywane przez nas dane mogą być automatycznie porównywane z danymi danego konta użytkownika poprzez procedurę rejestracji.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Na przykład platforma mediów społecznościowych Facebook przechowuje dane, dopóki nie będą już potrzebne do własnych celów. Jednak dane klientów, które są porównywane z własnymi danymi użytkownika, zostaną usunięte w ciągu dwóch dni. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z rejestracji jednokrotnego logowania w dowolnym momencie. Zwykle działa to za pośrednictwem funkcji rezygnacji dostawcy. Jeśli są dostępne, linki do odpowiednich funkcji rezygnacji znajdą Państwo również w naszych tekstach dotyczących ochrony danych dla poszczególnych narzędzi.

Podstawa prawna

Jeżeli zostało to z Tobą uzgodnione i odbywa się to w ramach realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. .b RODO) i zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możemy skorzystać z procedury jednokrotnego logowania na ich podstawach prawnych.

Oprócz zgody mamy uzasadniony interes w oferowaniu szybkiej i łatwej procedury rejestracji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z rejestracji jednokrotnego logowania tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Jeśli nie chcesz już mieć tego linku do dostawcy z rejestracją jednokrotnego logowania, rozwiąż go na swoim koncie użytkownika u odpowiedniego dostawcy. Jeśli chcesz również usunąć dane z nami, konieczne jest zakończenie rejestracji.

Zasady ochrony prywatności dotyczące logowania jednokrotnego Google

Wir nutzen für die Anmeldung auf unserer Website auch den Authentifizierungsdienst Google Single-Sign-On. Dienstanbieter ist das amerikanische Unternehmen Facebook Inc. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle Google-Dienste verantwortlich.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Więcej informacji o standardowych klauzulach umownych w Google znajdziesz w Warunkach przetwarzania danych Google Ads w sekcji https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

W Google możesz odwołać swoją zgodę na korzystanie z rejestracji jednokrotnego logowania za pomocą funkcji rezygnacji w https://adssettings.google.com/authenticated. Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pomocą logowania jednokrotnego Google można znaleźć w Polityce prywatności na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Systemy pomiarowe i pomiarowe Wprowadzenie

Systemy ankietowe i ankietowe Oświadczenie o ochronie danych Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Ocena ankiet na stronie internetowej
📓 Przetwarzane dane: dane kontaktowe, dane urządzenia, czas dostępu i czas, adresy IP. Więcej szczegółów można znaleźć w systemie ankiet i ankiet stosowanym w każdym przypadku.
📅 Okres przechowywania: w zależności od zastosowanego narzędzia
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są systemy ankietowe i ankietowe?

Chętnie przeprowadzamy również różne ankiety i ankiety za pośrednictwem naszej strony internetowej. Są one zawsze oceniane anonimowo. System ankiet lub ankiet to narzędzie zintegrowane z naszą stroną internetową, które zadaje pytania (takie jak dotyczące naszych produktów lub usług), na które możesz odpowiedzieć, jeśli weźmiesz udział. Twoje odpowiedzi są zawsze oceniane anonimowo. Jednak po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe mogą być również przechowywane i przetwarzane.

Dlaczego korzystamy z systemów ankietowych i ankietowych?

Chcemy zaoferować Państwu najlepsze produkty i usługi w naszej branży. Dzięki ankietom uzyskujemy od Ciebie doskonałe informacje zwrotne i dowiadujemy się, czego oczekujesz od nas lub naszych usług. Na podstawie tych anonimowych ocen możemy optymalnie dostosować nasze produkty lub usługi do Twoich życzeń i pomysłów. Ponadto informacje te służą nam również do kierowania naszych działań reklamowych i marketingowych do osób, które są naprawdę zainteresowane naszą ofertą.

Welche Daten werden verarbeitet?

Personenbezogene Daten werden nur dann verarbeitet, wenn es für die technische Umsetzung notwendig ist bzw. wenn Sie eingewilligt haben, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Dann wird etwa Ihre IP-Adresse gespeichert, damit beispielsweise die Umfrage in Ihrem Browser dargestellt werden kann. Es können auch Cookies verwendet werden, damit Sie Ihre Umfrage auch nach einem späteren Zeitpunkt problemlos fortsetzen können.

Wenn Sie der Datenverarbeitung eingewilligt haben, können neben Ihrer IP-Adresse auch Kontaktdaten wie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer verarbeitet werden. Auch Daten, die Sie etwa in ein Online-Formular eingeben, werden gespeichert und verarbeitet. Manche Anbieter speichern auch Informationen zu Ihren besuchten Webseiten (auf unserer Website), wann Sie die Umfrage gestartet und beendet haben und diverse technische Informationen zu Ihrem Computer.

Wie lange werden Daten gespeichert?

Wie lange die Daten verarbeitet und gespeichert werden, hängt in erster Linie von unseren verwendeten Tools ab. Weiter unten erfahren Sie mehr über die Datenverarbeitung der einzelnen Tools. In den Datenschutzerklärungen der Anbieter steht üblicherweise genau, welche Daten wie lange gespeichert und verarbeitet werden. Grundsätzlich werden personenbezogene Daten nur so lange verarbeitet, wie es für die Bereitstellung unserer Dienste nötig ist. Wenn Daten in Cookies gespeichert werden, variiert die Speicherdauer stark. Die Daten können gleich nach dem Verlassen einer Website wieder gelöscht werden, sie können aber auch über mehrere Jahre gespeichert bleiben. Daher sollten Sie sich jedes einzelnen Cookie im Detail ansehen, wenn Sie über die Datenspeicherung Genaueres wissen wollen. Meistens finden Sie in den Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter auch aufschlussreiche Informationen über die einzelnen Cookies.

Widerspruchsrecht

Sie haben auch jederzeit das Recht und die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies bzw. eingebetteten Befragungssystemen zu widerrufen. Das funktioniert entweder über unser Cookie-Management-Tool oder über andere Opt-Out-Funktionen. Zum Bespiel können Sie auch die Datenerfassung durch Cookies verhindern, indem Sie in Ihrem Browser die Cookies verwalten, deaktivieren oder löschen.

Da bei Befragungssystemen Cookies zum Einsatz kommen können, empfehlen wir Ihnen auch unsere allgemeine Datenschutzerklärung über Cookies. Um zu erfahren, welche Daten von Ihnen genau gespeichert und verarbeitet werden, sollten Sie die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Tools durchlesen.

Rechtsgrundlage

Der Einsatz von Befragungssystemen setzt Ihre Einwilligung voraus, welche wir mit unserem Cookie-Popup eingeholt haben. Diese Einwilligung stellt laut Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie bei der Erfassung durch Umfrage- und Befragungssystemen vorkommen kann, dar.

Zusätzlich zur Einwilligung besteht von unserer Seite ein berechtigtes Interesse daran, Umfrage zu unserem Thema durchzuführen. Die Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen). Wir setzen die Tools gleichwohl nur ein, soweit sie eine Einwilligung erteilt haben.

Da bei Befragungssystemen Cookies zum Einsatz kommen, empfehlen wir Ihnen auch das Lesen unserer allgemeinen Datenschutzerklärung zu Cookies. Um zu erfahren, welche Daten von Ihnen genau gespeichert und verarbeitet werden, sollten Sie die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Tools durchlesen.

Informationen zu den einzelnen Befragungssystemen, erhalten Sie – sofern vorhanden – in den folgenden Abschnitten.

Polityka prywatności Google Form

Używamy Google Form, usługi dla Google Cloud Forms, na naszej stronie internetowej. Usługodawcą jest amerykańska firma Google Inc. W regionie europejskim Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych Google Ads, które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi i mają również zastosowanie do Formularza Google, można znaleźć w sekcji https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem Google można znaleźć w polityce prywatności na https://policies.google.com/privacy.

Różne Wprowadzenie

Różne Polityki prywatności Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Poprawa komfortu
📓 użytkowania Przetwarzane dane: To, które dane są przetwarzane, zależy w dużej mierze od wykorzystywanych usług. W większości przypadków jest to adres IP i/lub dane techniczne. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednich użytych narzędziach.
📅 Okres przechowywania: w zależności od zastosowanych narzędzi
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co obejmuje "Inne"?

Kategoria "Inne" obejmuje te usługi, które nie pasują do jednej z powyższych kategorii. Są to zazwyczaj różne wtyczki i zintegrowane elementy, które ulepszają naszą stronę internetową. Z reguły funkcje te są uzyskiwane od dostawców zewnętrznych i integrowane z naszą stroną internetową. Na przykład są to usługi wyszukiwania w Internecie, takie jak Algolia Place, Giphy, Programmable Search Engine lub usługi online dla danych pogodowych, takich jak OpenWeather.

Dlaczego korzystamy z usług innych dostawców zewnętrznych?

Dzięki naszej stronie internetowej chcemy zaoferować Ci najlepszą stronę internetową w naszej branży. Przez długi czas strona internetowa nie była tylko wizytówką firm. Jest to raczej miejsce, które pomoże Ci znaleźć to, czego szukasz. Aby uczynić naszą stronę internetową jeszcze bardziej interesującą i pomocną dla Ciebie, korzystamy z różnych usług stron trzecich.

Jakie dane są przetwarzane?

Za każdym razem, gdy elementy są zintegrowane z naszą stroną internetową, Twój adres IP zostanie przesłany do odpowiedniego dostawcy, tam przechowywany i przetwarzany. Jest to konieczne, ponieważ w przeciwnym razie treść nie zostanie wysłana do przeglądarki, a zatem nie będzie odpowiednio wyświetlana. Dostawcy usług mogą również używać znaczników pikselowych lub sygnałów nawigacyjnych w sieci Web. Są to małe grafiki na stronach internetowych, które rejestrują plik dziennika i mogą również tworzyć analizy tego pliku. Dzięki uzyskanym informacjom dostawcy mogą ulepszyć własne działania marketingowe. Oprócz znaczników pikselowych takie informacje (takie jak kliknięcie przycisku lub wizyta na której stronie) mogą być również przechowywane w plikach cookie. Oprócz danych analitycznych dotyczących zachowania w Internecie można również przechowywać w niej informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki lub system operacyjny. Niektórzy dostawcy mogą również łączyć uzyskane dane z innymi usługami wewnętrznymi lub dostawcami zewnętrznymi. Każdy dostawca utrzymuje inną obsługę Danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie zasad zachowania poufności informacji odpowiednich usług. Zasadniczo dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z usług, które są bardzo ostrożne w kwestii ochrony danych.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów.

Podstawa prawna

Jeśli poprosimy Cię o zgodę, a także wyrazisz zgodę na korzystanie przez nas z usługi, jest to podstawa prawna przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Oprócz zgody mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań odwiedzających stronę internetową, a tym samym ulepszaniu naszej oferty pod względem technicznym i ekonomicznym. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z narzędzi tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Aby uzyskać informacje o konkretnych narzędziach, zobacz następujące sekcje, jeśli są dostępne.

Polityka prywatności Map Google

Polityka prywatności Google Maps Podsumowanie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja naszej usługi
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak wprowadzone wyszukiwane hasła, adres IP, a także współrzędne szerokości i długości geograficznej.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: w zależności od przechowywanych danych
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to są Mapy Google?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps firmy Google Inc. W regionie europejskim Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google. Dzięki Google Maps możemy lepiej pokazać Ci lokalizacje, a tym samym dostosować naszą usługę do Twoich potrzeb. Korzystając z Map Google, dane są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google. Tutaj chcemy bardziej szczegółowo omówić, czym są Mapy Google, dlaczego korzystamy z tej usługi Google, jakie dane są przechowywane i jak można temu zapobiec.

Google Maps to internetowa usługa mapowa świadczona przez Google. Dzięki Mapom Google możesz wyszukiwać dokładne lokalizacje miast, atrakcji, zakwaterowania lub firm online za pośrednictwem komputera, tabletu lub aplikacji. Jeśli firmy są reprezentowane w Google Moja Firma, oprócz lokalizacji zobaczysz więcej informacji o firmie. Aby wyświetlić dostępność, sekcje mapy lokalizacji można zintegrować ze stroną internetową za pomocą kodu HTML. Mapy Google pokazują powierzchnię Ziemi jako mapę drogową lub jako zdjęcie lotnicze lub satelitarne. Dzięki zdjęciom Street View i wysokiej jakości zdjęciom satelitarnym możliwe jest bardzo dokładne odwzorowanie.

Dlaczego korzystamy z Google Maps na naszej stronie internetowej?

Wszystkie nasze wysiłki na tej stronie mają na celu zapewnienie Ci użytecznego i znaczącego czasu na naszej stronie internetowej. Integrując Google Maps, możemy dostarczyć Ci najważniejszych informacji o różnych lokalizacjach. Na pierwszy rzut oka widać, gdzie mamy swoją siedzibę. Wskazówki zawsze wskazują najlepszą lub najszybszą drogę do nas. Możesz uzyskać wskazówki dotyczące tras samochodem, transportem publicznym, pieszo lub rowerem. Dla nas udostępnianie Map Google jest częścią naszej obsługi klienta.

Jakie dane są przechowywane przez Mapy Google?

Aby Mapy Google mogły w pełni oferować swoje usługi, firma musi zbierać i przechowywać dane od Ciebie. Należą do nich między innymi wprowadzone wyszukiwane hasła, adres IP, a także współrzędne szerokości i długości geograficznej. Jeśli korzystasz z funkcji planowania trasy, wprowadzony adres startowy również zostanie zapisany. Jednak to przechowywanie danych odbywa się na stronach internetowych Google Maps. Możemy tylko o tym poinformować, ale nie mamy na to wpływu. Ponieważ zintegrowaliśmy Google Maps z naszą stroną internetową, Google ustawia co najmniej jeden plik cookie (nazwa: NID) w przeglądarce. Ten plik cookie przechowuje dane o zachowaniu użytkownika. Google wykorzystuje te dane przede wszystkim do optymalizacji własnych usług i dostarczania indywidualnych, spersonalizowanych reklam dla Ciebie.

Następujący plik cookie jest ustawiany ze względu na integrację Google Maps w przeglądarce:

Nazwa: Wartość NID
: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ311893761-5
Cel: NID jest używany przez Google do dopasowywania reklam do wyszukiwarki Google. Za pomocą pliku cookie Google "zapamiętuje" najczęściej wprowadzane zapytania lub poprzednią interakcję z reklamami. Dzięki temu zawsze otrzymujesz reklamy dostosowane do Twoich potrzeb. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator, którego Google używa do zbierania osobistych preferencji użytkownika w celach reklamowych.
Data ważności: po 6 miesiącach

Nuta: Nie możemy zagwarantować kompletności informacji podanych na przechowywanych danych. Zwłaszcza podczas korzystania z plików cookie nigdy nie można wykluczyć zmian. W celu identyfikacji pliku cookie NID utworzono oddzielną stronę testową, na której zintegrowano tylko Mapy Google.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Serwery Google znajdują się w centrach danych na całym świecie. Jednak większość serwerów znajduje się w Ameryce. Z tego powodu Twoje dane są coraz częściej przechowywane w USA. Tutaj możesz dokładnie przeczytać, gdzie znajdują się centra danych Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google rozpowszechnia dane na różnych nośnikach danych. Dzięki temu dane mogą być pobierane szybciej i są lepiej chronione przed ewentualnymi próbami manipulacji. Każde centrum danych ma również specjalne programy awaryjne. Na przykład, jeśli wystąpią problemy ze sprzętem Google lub klęska żywiołowa paraliżuje serwery, dane pozostaną chronione prawie na pewno.

Google przechowuje niektóre dane przez określony czas. W przypadku innych danych Google oferuje tylko opcję ich ręcznego usunięcia. Ponadto firma anonimizuje również informacje (takie jak dane reklamowe) w dziennikach serwera, usuwając część adresu IP i informacji o plikach cookie po 9 lub 18 miesiącach.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Dzięki funkcji automatycznego usuwania danych o lokalizacji i aktywności wprowadzonej w 2019 r. informacje o lokalizacji i aktywności w internecie/aplikacji są przechowywane przez 3 lub 18 miesięcy, w zależności od Decyzji, a następnie usuwane. Ponadto możesz również ręcznie usunąć te dane z historii w dowolnym momencie za pośrednictwem konta Google. Jeśli chcesz całkowicie uniemożliwić śledzenie lokalizacji, musisz wstrzymać sekcję "Aktywność w internecie i aplikacjach" na swoim koncie Google. Kliknij pozycję Dane i personalizacja, a następnie kliknij opcję Ustawienia aktywności. Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć działania.

Możesz również dezaktywować, usunąć lub zarządzać poszczególnymi plikami cookie w swojej przeglądarce. W zależności od używanej przeglądarki zawsze działa to nieco inaczej. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Jeśli zasadniczo nie chcesz plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Pozwala to zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy na to zezwalasz, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z Google Maps, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może wystąpić w przypadku ich gromadzenia przez Google Maps.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Map Google w celu optymalizacji naszych usług online. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z Map Google tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Die Google Ads Datenverarbeitungsbedingungen (Google Ads Data Processing Terms), welche den Standardvertragsklauseln entsprechen, finden Sie unter https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Wenn Sie mehr über die Datenverarbeitung von Google erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen die hauseigene Datenschutzerklärung des Unternehmens unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: Optimierung unserer Serviceleistung und Schutz vor Cyberangriffen
📓 Verarbeitete Daten: Daten wie etwa IP-Adresse, Browserinformationen, Ihr Betriebssystem, eingeschränkte Standorts- und Nutzungsdaten
Mehr Details dazu finden Sie weiter unten in dieser Datenschutzerklärung.
📅 Speicherdauer: abhängig von den gespeicherten Daten
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Co to jest reCAPTCHA?

Naszym ostatecznym celem jest zabezpieczenie i ochrona naszej strony internetowej w najlepszy możliwy sposób dla Ciebie i dla nas. Aby to zapewnić, używamy Google reCAPTCHA firmy Google Inc. W regionie europejskim Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google. Dzięki reCAPTCHA możemy ustalić, czy naprawdę jesteś człowiekiem z krwi i kości, a nie robotem lub innym oprogramowaniem spamowym. Przez spam rozumiemy wszelkie niechciane informacje, które docierają do nas drogą elektroniczną i bez pytania. W przypadku klasycznych CAPTCHAS zwykle trzeba było rozwiązywać zagadki tekstowe lub graficzne, aby to sprawdzić. Dzięki reCAPTCHA od Google zwykle nie musimy zawracać Sobie głowy takimi zagadkami. W większości przypadków wystarczy, jeśli po prostu zaznaczysz pole i potwierdzisz, że nie jesteś botem. Dzięki nowej wersji Invisible reCAPTCHA nie musisz nawet zaznaczać tego pola. Możesz dowiedzieć się dokładnie, jak to działa, a przede wszystkim, jakie dane są do tego wykorzystywane w trakcie niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

reCAPTCHA to bezpłatna usługa captcha firmy Google, która chroni strony internetowe przed oprogramowaniem spamowym i nadużyciami ze strony osób niebędących ludźmi. Najczęściej ta usługa jest używana podczas wypełniania formularzy w Internecie. Usługa captcha to rodzaj automatycznego testu Turinga mającego na celu zapewnienie, że działanie w Internecie jest podejmowane przez człowieka, a nie bota. W klasycznym teście Turinga (nazwanym na cześć informatyka Alana Turinga) człowiek określa rozróżnienie między botem a człowiekiem. W przypadku captchas odbywa się to również za pomocą komputera lub programu. Klasyczne captchas pracują z małymi zadaniami, które są łatwe do rozwiązania dla ludzi, ale mają znaczne trudności dla maszyn. Dzięki reCAPTCHA nie musisz już aktywnie rozwiązywać zagadek. Narzędzie wykorzystuje nowoczesne techniki ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. Tutaj wystarczy zaznaczyć pole tekstowe "Nie jestem robotem" lub z Invisible reCAPTCHA nawet to nie jest już konieczne. Dzięki reCAPTCHA element JavaScript jest zintegrowany z kodem źródłowym, a następnie narzędzie działa w tle i analizuje zachowanie użytkownika. Na podstawie tych działań użytkownika oprogramowanie oblicza tak zwany wynik captcha. Google oblicza z tym wynikiem jeszcze przed wprowadzeniem captcha, jak wysokie jest prawdopodobieństwo, że jesteś człowiekiem. reCAPTCHA lub Captchas są zawsze używane, gdy boty mogą manipulować lub nadużywać pewnych działań (takich jak .B rejestracje, ankiety itp.).

Dlaczego używamy reCAPTCHA na naszej stronie internetowej?

Chcemy tylko powitać ludzi z krwi i kości po naszej stronie. Boty lub wszelkiego rodzaju oprogramowanie spamowe mogą bezpiecznie pozostać w domu. Dlatego robimy wszystko, aby się chronić i oferować najlepsze możliwe wrażenia użytkownika. Z tego powodu korzystamy z Google reCAPTCHA od Google. Możemy więc być prawie pewni, że pozostaniemy stroną "wolną od botów". Korzystając z reCAPTCHA, dane są przesyłane do Google w celu ustalenia, czy naprawdę jesteś człowiekiem. reCAPTCHA służy zatem bezpieczeństwu naszej strony internetowej, a następnie również Twojemu bezpieczeństwu. Na przykład bez reCAPTCHA może się zdarzyć, że bot zarejestruje jak najwięcej adresów e-mail podczas rejestracji w celu "spamowania" forów lub blogów niechcianymi treściami reklamowymi. Dzięki reCAPTCHA możemy uniknąć takich ataków botów.

Jakie dane są przechowywane przez reCAPTCHA?

reCAPTCHA zbiera dane osobowe od użytkowników w celu ustalenia, czy działania na naszej stronie internetowej rzeczywiście pochodzą od ludzi. Oznacza to, że adres IP i inne dane, których Google potrzebuje do usługi reCAPTCHA, mogą zostać wysłane do Google. Adresy IP w państwach członkowskich UE lub innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym są prawie zawsze skracane, zanim dane trafią na serwer w USA. Adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google, chyba że użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z reCAPTCHA. Po pierwsze, algorytm reCAPTCHA sprawdza, czy pliki cookie Google z innych usług Google (YouTube. Gmail itp.) są umieszczone. Następnie reCAPTCHA ustawia dodatkowy plik cookie w przeglądarce i przechwytuje migawkę okna przeglądarki.

Poniższa lista zebranych danych przeglądarki i użytkownika nie jest wyczerpująca. Są to raczej przykłady danych, które według naszej wiedzy są przetwarzane przez Google.

 • Adres URL strony odsyłającej (adres strony, z której pochodzi odwiedzający)
 • Adres IP (e.B. 256.123.123.1)
 • Informacje o systemie operacyjnym (oprogramowaniu umożliwiającym działanie komputera. Znane systemy operacyjne to Windows, Mac OS X lub Linux)
 • Pliki cookie (małe pliki tekstowe, które przechowują dane w przeglądarce)
 • Zachowanie myszy i klawiatury (każda akcja wykonywana za pomocą myszy lub klawiatury jest zapisywana)
 • Ustawienia daty i języka (język lub data wstępnie ustawiona na komputerze zostaną zapisane)
 • Wszystkie obiekty Javascript (JavaScript to język programowania, który pozwala stronom internetowym dostosować się do użytkownika. Obiekty JavaScript mogą zbierać wszelkiego rodzaju dane pod jedną nazwą)
 • Rozdzielczość ekranu (wskazuje, z ilu pikseli składa się wyświetlacz obrazu)

Bezsporne jest, że Google wykorzystuje i analizuje te dane jeszcze przed kliknięciem na znacznik wyboru "Nie jestem robotem". W wersji Invisible reCAPTCHA nawet zaznaczanie jest pomijane, a cały proces rozpoznawania przebiega w tle. Ile i jakie dane google przechowuje dokładnie, nie uczysz się od Google szczegółowo.

Następujące pliki cookie są używane przez reCAPTCHA: Tutaj odnosimy się do wersji demonstracyjnej reCAPTCHA Google pod https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Wszystkie te pliki cookie wymagają unikalnego identyfikatora do celów śledzenia. Oto lista plików cookie, które Google reCAPTCHA ustawiła w wersji demonstracyjnej:

Name: IDE
Wert: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-311893761-8
Verwendungszweck: Dieses Cookie wird von der Firma DoubleClick (gehört auch Google) gesetzt, um die Aktionen eines Users auf der Webseite im Umgang mit Werbeanzeigen zu registrieren und zu melden. So kann die Werbewirksamkeit gemessen und entsprechende Optimierungsmaßnahmen getroffen werden. IDE wird in Browsern unter der Domain doubleclick.net gespeichert.
Ablaufdatum: nach einem Jahr

Name: 1P_JAR
Wert: 2019-5-14-12
Verwendungszweck: Dieses Cookie sammelt Statistiken zur Webseite-Nutzung und misst Conversions. Eine Conversion entsteht z.B., wenn ein User zu einem Käufer wird. Das Cookie wird auch verwendet, um Usern relevante Werbeanzeigen einzublenden. Weiters kann man mit dem Cookie vermeiden, dass ein User dieselbe Anzeige mehr als einmal zu Gesicht bekommt.
Ablaufdatum: nach einem Monat

Name: ANID
Wert: U7j1v3dZa3118937610xgZFmiqWppRWKOr
Verwendungszweck: Viele Infos konnten wir über dieses Cookie nicht in Erfahrung bringen. In der Datenschutzerklärung von Google wird das Cookie im Zusammenhang mit „Werbecookies“ wie z. B. “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID” erwähnt. ANID wird unter Domain google.com gespeichert.
Ablaufdatum: nach 9 Monaten

Name: CONSENT
Wert: YES+AT.de+20150628-20-0
Verwendungszweck: Das Cookie speichert den Status der Zustimmung eines Users zur Nutzung unterschiedlicher Services von Google. CONSENT dient auch der Sicherheit, um User zu überprüfen, Betrügereien von Anmeldeinformationen zu verhindern und Userdaten vor unbefugten Angriffen zu schützen.
Ablaufdatum: nach 19 Jahren

Nazwa: Wartość NID
: 0WmuWqy311893761zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Cel: NID jest używany przez Google do dopasowywania reklam do wyszukiwarki Google. Za pomocą pliku cookie Google "zapamiętuje" najczęściej wprowadzane zapytania lub poprzednią interakcję z reklamami. Dzięki temu zawsze otrzymujesz reklamy dostosowane do Twoich potrzeb. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator do zbierania osobistych ustawień użytkownika w celach reklamowych.
Data ważności: po 6 miesiącach

Nazwa: Wartość DV
: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc311893761-4
Cel: Jak tylko zaznaczysz znacznik wyboru "Nie jestem robotem", ten plik cookie zostanie ustawiony. Plik cookie jest używany przez Google Analytics do spersonalizowanych reklam. DV zbiera informacje w formie anonimowej i jest również używany do rozróżniania użytkowników.
Data ważności: po 10 minutach

Nuta: Ta lista nie może twierdzić, że jest wyczerpująca, ponieważ doświadczenie pokazuje, że Google wielokrotnie zmienia wybór swoich plików cookie.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Po wstawieniu reCAPTCHA dane są przesyłane od Ciebie na serwer Google. Gdzie dokładnie te dane są przechowywane, Google nie przedstawia wyraźnie, nawet po wielokrotnych żądaniach. Bez otrzymania potwierdzenia od Google można założyć, że dane takie jak interakcja z myszą, długość pobytu na stronie internetowej lub ustawienia językowe są przechowywane na europejskich lub amerykańskich serwerach Google. Adres IP, który Twoja przeglądarka przesyła do Google, zasadniczo nie jest łączony z innymi danymi Google z innych usług Google. Jeśli jednak zalogujesz się na swoje konto Google podczas korzystania z wtyczki reCAPTCHA, dane zostaną scalone. W tym celu zastosowanie mają odmienne przepisy o ochronie danych firmy Google.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek dane o Tobie i Twoim zachowaniu były przesyłane do Google, musisz całkowicie wylogować się z Google i usunąć wszystkie pliki cookie Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub skorzystaniem z oprogramowania reCAPTCHA. Zasadniczo dane są automatycznie przesyłane do Google, gdy tylko odwiedzisz naszą stronę. Aby usunąć te dane, musisz skontaktować się z pomocą techniczną Google w https://support.google.com/?hl=de&tid=311893761.

Dlatego korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że Google LLC i jej przedstawiciele automatycznie gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia Twoje dane mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość państw trzecich (w tym USA) jest uważana za niebezpieczną na mocy obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych. Dane do niezabezpieczonych państw trzecich nie mogą być zatem po prostu tam przekazywane, przechowywane i przetwarzane, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (takie jak standardowe klauzule umowne UE) między nami a pozaeuropejskim usługodawcą.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z Google reCAPTCHA, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może wystąpić w przypadku gromadzenia przez Google reCAPTCHA.

Z naszej strony istnieje również uzasadniony interes w korzystaniu z Google reCAPTCHA w celu optymalizacji naszej usługi online i zwiększenia jej bezpieczeństwa. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z Google reCAPTCHA tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych Google Ads, które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi, można znaleźć w sekcji https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Możesz dowiedzieć się trochę więcej o reCAPTCHA na stronie programisty Google na https://developers.google.com/recaptcha/. Chociaż Google wchodzi w bardziej szczegółowe informacje na temat rozwoju technicznego reCAPTCHA, dokładne informacje na temat przechowywania danych i tematów związanych z ochroną danych można tam również znaleźć na próżno. Dobry przegląd podstawowego wykorzystania danych w Google można znaleźć w wewnętrznym oświadczeniu o ochronie danych na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim.

Źródło: Utworzone za pomocą generatora prywatności AdSimple